ประวัติทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. (Doctor of Philosophy) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (Educational Communications and Technology) ปี 2558

นิสิตแลกเปลี่ยน ฝึกปฏิบัติงาน และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ University of Northern Colorado (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2556

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (Master of Education: M.Ed.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) ปี 2553

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (Master of Education: M.Ed.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) ปี 2548

ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. (Western Music: B.Ed.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (Chandrakasem Rajabhat University) ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล) Bachelor of Education (Western Music) ปี 2540

มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ปี 2534

ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ อ. ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ปี 2529

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ