ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

ปีพ.ศ. 2561

  1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF

ปีพ.ศ. 2559

  1. รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF

ปีพ.ศ. 2558

1. การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบ ด้านทักษะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

(อ้างอิง) อนุศร หงษ์ขุนทด.  (2558). “การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบ ด้านทักษะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา”.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. PDF

2. รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับการเรียนดนตรี (Model of Flipped Classroom Learning Environment for Music Lessons) วารสารศรีปทุมรัตน์ P. 119-129

(อ้างอิง) อนุศร หงษ์ขุนทด และ ไพฑูรย์ ศรีฟ้า. (2558). รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับการเรียนดนตรี. วารสารศรีปทุมรัตน์. 15(2): 119-129. PDF

3. การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบ ด้านทักษะดนตรี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา (Development of a Flipped-Classroom Learning System Model through Three Media Formats in Music Skills for Secondary School Students) วารสารศึกษาศาสตร์ P. 71-83

(อ้างอิง) อนุศร หงษ์ขุนทด และ ไพฑูรย์ ศรีฟ้า. (2558). การพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบ ด้านทักษะดนตรี สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์. 26(2): 71-83. PDF

4. การสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการเชื่อมต่อ (Connectivism) เทคโนสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 6-7 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 หน้าที่ 24-27

(อ้างอิง) อนุศร หงษ์ขุนทด.  (2558). การสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการเชื่อมต่อ (Connectivism). เทคโนสาร โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 6(6-7): 24-27. PDF

5. The Demand for an iPad Application in Secondary Level Classroom.  WASET 2013

(อ้างอิง) Hongkhunthod, A. and P. Srifa. 2013. “The Demand for an Ipad Application in Secondary Level Classroom” World Academy of Science, Engineering and Technology. 12(73): 1557-1561. PDF  WASET 2013

6. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเป่าฮาร์โมนิก้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2548)

(อ้างอิง) อนุศร หงษ์ขุนทด (2548) “การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเป่าฮาร์โมนิก้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  Abstract บทคัดย่อ 

7. การใช้แท็บเล็ตเพื่อเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (Special Lab Project) โรงเรียน ด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา.เขต 5 (2554)    PDF

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ