fbpx

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) พ.ศ. 2562

ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) พ.ศ. 2562 ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2559 ได้อาศัยอำนาจจากส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ทำการแก้ไขเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (11)

ความในมาตรา 9 (11) หน้า 4 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2546

มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2546

มาตรา 45 ราชกิจานุเบกษา หน้า 17 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2546

และ มติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม 6/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

ข้อที่ 4 ของ มติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุม 6/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

คุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (26 พฤศจิกายน 2562)

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(ก) มีคุณสมบัติ

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

(2) ผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(2.1) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า ที่คุรุสภารับรอง
(2.2) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นที่คุรุสภารับรอง
(2.3) วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา

(3) ผู้มีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(3.1) วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า
(3.2) วุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ
(3.3) วุฒิปริญญาตรีอื่น และมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(3.4) วุฒิปริญญาตรีอื่นและผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา

(4) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ แห่งวิชาชีพ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อบังคับนี้” 

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 68

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ส่วนที่ 1/1 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับ
ใบอนุญาต และข้อ 6/1 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

อความใน ส่วนที่ 1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต ในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 หน้า 68

“ส่วนที่ 1/1
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต”

“ข้อ 6/1 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด
(2) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง สำหรับผู้เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562 รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ


ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 ชาวต่างชาติที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อน ไขดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด
(๒) มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit)
(๓) มีหลักฐานการให้พานักอยู่ในประเทศไทย
(๔) ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญา หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง สำหรับผู้เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562 รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

ผู้มีสัญชาติไทยให้ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ (2) และ(3)

สถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา ต้องให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่องภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 68-69

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 วรรคสาม แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต หรือออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 71

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 71

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต
ให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ”

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 71-72

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 19 วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 19 ผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 17 ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 18

และ
ให้ชำระค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละสองร้อยบาท แต่ไม่เกินสองพันบาท กรณีระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน”

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 72

ข้อ 10 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 19 วรรคสอง แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“กรณีผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุพ้นระยะเวลาห้าปี
ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งจนกว่าใบอนุญาตจะมีอายุใช้ได้”

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 72

ข้อ 11 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 19 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ทั้งนี้ ให้ใช้หลักฐานการชำระเงินเป็นหลักฐานแสดงการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ”

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 72

ข้อ 12 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 19 วรรคห้า แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 72

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 วรรคสาม แห่งข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

กรณีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติออกใบอนุญาต ห้จัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ

ข้อความที่ถูกยกเลิก

ข้อความที่ถูกยกเลิกในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2559
หน้า 73

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 256 2 ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา

ที่มา: ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (2) พ.ศ. 2562

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!