การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุชการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 1 นาย ก ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐนะครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 แต่…ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกภาคม 2562 โดยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12พฤศจิกายน 2563 มีชั่วโมง PLC จำนวน 61 ชั่วโมง

ตัวอย่างการรายงานชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปี
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)

ตัวอย่าง ตารางสรุปภาระงานสอน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน และชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ย้อนหลัง 5 ปี

1. ภาระงานสอนก่อนหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 ประกาศใช้

หมายเหตุ ปีที่ 1 และปีที่ 2 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ (13 พ.ย. 59 – 4 ก.ค. 60) การปฏิบัติงานก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องมีภาระงานสอนไม่ต่ำว่า 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  แต่…ไม่ต้องมีชั่วโมง PLC เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาก่อนที่หลักเกณฑ์ และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้

_

2. ชั่วโมงปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 ประกาศใช้


_
_

คำอธิบายตามตาราง

กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูมีชั่วโมง PLC ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตาม ว 21/2560ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC

ดังนี้

1. ปีที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559)

             1.1 รายงานภาระงานสอนตามที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งรอบปีนี้อาจมีภาระงานสอนต่อปีน้อยกว่า 800 ชั่วโมงก็ได้

            1.2 ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในรอบปีนี้ ไม่ต้องนำมาทดแทน ชั่วโมง PLC เนื่องจากเป็นการดำเนินการก่อนหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ประกาศใช้


2. ปีที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 4 กรกฎคม 2560 และตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560) เป็นช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยว วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ต้องพิจารณาเป็น ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

            1. รายงานภาระงานสอนตามที่ปฏิบัติงานจริง

            2. ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ดำเนินการก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ไม่ต้องนำมาทดแทนชั่วโมง PLC เนื่องจากเป็นการดำเนินการก่อนหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ประกาศใช้


ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ประกาศใช้)

            ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เป็นช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 

โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้ครูต้องมีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี

แต่…นาย ก ไม่มีชั่วโมง PLC 

ซึ่ง… ก.ค.ศ. อนุมัติให้นำชั่วโมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในช่วงวลาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 18 ชั่วโมง มาทดแทนชั่วโมง PLC ได้ โดยไม่จำเป็นต้องถึง 50 ชั่วโมง

เนื่องจากเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวการประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 แต่เมื่อนำภาระงานสอนรวมกับชั่วโมงการปฏิบัติงานแล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี (รวมได้ 807 ชั่วโมง)


3. ปีที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561) อยู่ในช่วงระะเวลาที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ทดแทนชั่วโมง PLC

    3.1 นาย ก ไม่มีชั่วโมง PLC ซึ่ง ก.ค.ศ. อนุมัติให้นำ ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 52 ชั่วโมงมาทดแทนชั่วโมง PLC ได้

โดย…ในปีที่ 3 หาก นาย ก ไม่มีชั่วโมง PLC 

สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 52 ชั่วโมง มาทดแทนชั่วโมง PLC ได้

เนื่องจากเป็นปีที่ ก.ค.ศ ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 แล้ว

ทั้งนี้ ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพส่วนที่เกินจาก 50 ชั่วโมง จำนวน 2 ชั่วโมง ไม่สามารถนำมานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาตาม ว 22/2560แสะ ว 14/2561

  3.2 เมื่อนำชั่วโมงการสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น รวมกับชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่นำมาทดแทน PLC แล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง (นาย ก มีชั่วโมงรวม 852 ชั่วโมง)


4. ปีที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) เป็นช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยววันที่ 4 กรกฏคม 2562 ต้องพิจารณาเป็น 2 ช่วง ดังนี้

            ช่วงที่ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 กรกฏคม 2562 (ช่วงระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ทดแทนชั่วโมง PLC) 

   นาย ก ไม่มีชั่วโมง PLC ซึ่ง ก.ค.ศ. อนุมัติให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 กรกฏคม 2562  จำนวน 42 ชั่วโมง มาทดแทนชั่วโมง PLC ได้

ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏคม 2562  ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 (พ้นระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ทดแทนชั่วโมง PLC)

1. ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป นาย ก ต้องมีชั่วโมง PLC และไม่สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ มาทดแทนชั่วโมง PLC ได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ทดแทนชั่วโมง PLC แล้ว

   – ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นาย ก มีชั่วโมง PLC จำนวน 9 ชั่วโมง

เมื่อนำชั่วโมง PLC (9 ชั่วโมง) มารวมกับชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 (42 ชั่วโมง) แล้ว

ต้อง…มีจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง (นาย ก มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน รวม 51 ชั่วโมง) 

** ชั่วโมงส่วนที่เกิน 1 ชั่วโมง สามารถนับเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ แต่ไม่สามารถนำมานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาตาม ว 22/2560 และ ว 14/2561

 ** ชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 12 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ไม่สามารถนำมานับเป็นชั่วโมง PLC และชั่วโมงการปฏิบัติงานได้

2. เมื่อนำชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น รวมกับชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงต่อปี (รวมได้ 839 ชั่วโมง)


5. ปีที่ (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)

            ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พ้นระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ทดแทน PLC 

ดังนั้น นาย ก ต้องมีชั่วโมง PLC ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง (นับได้ 52 ชั่วโมง)

และ…ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง (รวมได้ 827 ชั่วโมง)

โดยไม่สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC และไม่สามารถนำมานับเป็นชั่วโมงการปฏิบัติงานได้

             ทั้งนี้ เมื่อนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมารวมกับ ภาระงานสอน (ก่อน ว 21/2560 ประกาศใช้) ชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น และงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

นาย ก ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานรวมกับภาระงานสอน ย้อนหลัง 5 ปีรวมกัน ไม่น้อยกว่า 4,000 ชั่วโมง (รวมได้ 4,109 ชั่วโมง)

              ดังนั้น จึงถือว่า นาย ก เป็นผู้มีคุณสมบัติด้านชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ลองศึกษาดูก่อนนะครับ หากมีข้อสงสัย Add Line มาคุยกันครับที่ Musicmankob

ที่มา: แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ