fbpx

สรุปรวมคลิปวิดีโอจากตารางการอบรม DEEP ที่ครูควรรู้

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการหรือ DEEP เพื่อประสานงานดูแลระบบ โรงเรียนในสังกัดของท่านจำนวน 1 คน โดยให้ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

2. มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่คัดเลือกเข้าศึกษารายละเอียด แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ Deep ระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังนี้

9 พ.ค. 2563

เวลาหัวข้อการอบรมผลิตภัณฑ์ช่องทางลิงก์รับชมหลังเรียน
09.00 – 09.45สร้างห้องเรียนออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมด้วยสื่อ ใบงานGGYoutubehttps://youtu.be/fxhgRyKff_g
10.00 – 10.45วัดผล ประเมินผลกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์GGYoutubehttps://youtu.be/pA-SM_r2Ia0
11.00 – 11.45วิธีให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google Classroom และ ฟีเจอร์อื่นๆGGYoutubehttps://youtu.be/AEgzGr9Hac0
13.00 – 14.00Microsoft Teams EP.1MSYoutubehttps://youtu.be/MlG2pAnZm4U
14.00 – 15.00Tips and Tricks in Microsoft TeamsMSMS Teamshttps://bit.ly/EduLive1https://bit.ly/TeamsCert

สร้างห้องเรียนออนไลน์ สร้างการมีส่วนร่วมด้วยสื่อ ใบงาน


วัดผล ประเมินผลกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์


วิธีให้นักเรียนเข้าห้องเรียน Google Classroom และ ฟีเจอร์อื่นๆ


Microsoft Teams EP.1


Tips and Tricks in Microsoft Teams

https://bit.ly/EduLive1

11 พ.ค. 2563

09.00 – 09.45การนัดหมายการประชุมออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น การแนบไฟล์GGYoutubehttps://youtu.be/3HlmJLh-s_8แบบทดสอบ Google Meet
10.00 – 10.45การเข้าใช้งาน Meet เพื่อประชุมออนไลน์ผ่านมือถือGGYoutubehttps://youtu.be/CetetjLHQUkhttps://forms.gle/J3HAMwzGyWMLP1o97
13.00 – 14.00Microsoft Teams EP.1MSYoutubehttps://youtu.be/zewGgwWZVws

การนัดหมายการประชุมออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้น การแนบไฟล์


การเข้าใช้งาน Meet เพื่อประชุมออนไลน์ผ่านมือถือ


Microsoft Teams EP.2


12 พ.ค. 2563

09.00 – 09.45แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อการประเมินผลGGYoutubehttps://youtu.be/eNKoa5zKe3sแบบทดสอบ Google Forms
13.00 – 14.0010 เทคนิคการสอนออนไลน์MSYoutubehttps://youtu.be/bDZRF6Dr6io
14.00 – 14.45การตั้งค่าแบบฟอร์ม การเปลี่ยนสี และการส่งแบบฟอร์มให้ผู้อื่นGGYoutubehttps://youtu.be/5p2JyLVB66whttps://forms.gle/bBaL91LYFFfiNGcW6
15.00 – 15.45การสร้างแบบสอบถาม Google Forms ในกรณีต้องตั้งค่าเพิ่มเติมGGYoutubehttps://youtu.be/zwLgmvdqok4

เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์


10 เทคนิคการสอนออนไลน์


การตั้งค่าแบบฟอร์ม การเปลี่ยนสี และการส่งแบบฟอร์มให้ผู้อื่น


การสร้างแบบสอบถาม Google Forms ในกรณีต้องตั้งค่าเพิ่มเติม


13 พ.ค. 2563

09.00 – 09.45การสร้างใบงาน การตัดเกรดGGYoutubehttps://youtu.be/9RWOMsPrSoAแบบทดสอบ Sheets & Docs
10.00 – 10.45การใช้งาน Google Docs สำหรับการเรียนการสอนGGYoutubehttps://youtu.be/911EH5g8C0Qhttps://forms.gle/9f6qa6222bcedgmt6
18.00 – 19.00เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ ChatMSMS Teamshttps://bit.ly/EduLive2https://bit.ly/TeamsCert

การสร้างใบงาน การตัดเกรด


การใช้งาน Google Docs สำหรับการเรียนการสอน


เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat

https://bit.ly/EduLive2

14 พ.ค. 2563

13.00 – 14.00microsorft whiteboardMSYoutubehttps://youtu.be/AIiHG4Q8VQ4

microsorft whiteboard


15 พ.ค. 2563

09.00 – 09.45การใช้งาน Google Slides สำหรับการนำเสนอให้น่าสนใจGGYoutubehttps://youtu.be/5UnfKKol4kohttps://forms.gle/Lu22GwFe71D9sZq89
10.00 – 10.45การใช้งานกระดาน Whiteboard ร่วมกันผ่าน Google JamboardGGYoutubehttps://youtu.be/TkDcUhQ7HyIhttps://forms.gle/NjwTXRNfbzRgpZCW6
13.00 – 14.00แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์MSYoutubehttps://youtu.be/hMbXXo7Ochw

การใช้งาน Google Slides สำหรับการนำเสนอให้น่าสนใจ


การใช้งานกระดาน Whiteboard ร่วมกันผ่าน Google Jamboard


แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


16 พ.ค. 2563

13.00 – 14.00การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบมีเครื่องมือช่วยอ่าน, กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ใน TeamsMSYoutubehttps://youtu.be/C1bI9-zy1Vc
14.00 – 15.00การใช้ File ใน Microsoft TeamsMSMS Teamshttps://bit.ly/EduLive3https://bit.ly/TeamsCert

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบมีเครื่องมือช่วยอ่าน, กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ใน Teams


การใช้ File ใน Microsoft Teams

https://bit.ly/EduLive3

17 พ.ค. 2563

13.00 – 14.00Microsoft9MSYoutubehttps://youtu.be/zki996aFgJs

Microsoft9


18 พ.ค. 2563

09.00 – 09.45การสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานGGYoutubehttps://youtu.be/C1bI9-zy1Vc
https://forms.gle/fXJDcZVHMTod1LQn9
10.00 – 10.45การแชร์เว็บไซต์ให้เพื่อนร่วมงาน และ การทำ QR Code สำหรับเว็บไซต์GGYoutube
13.00 – 14.00Microsoft10MSYoutubehttps://youtu.be/av-jpUPIBw8

การสร้างเว็บไซต์สื่อการสอนโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

Microsoft Teams Assignment


19 พ.ค. 2563

09.00 – 09.45การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล1BIAYoutubehttps://youtu.be/0v6dgUysixQhttps://forms.gle/QJ5wX4tMAjUNMqPY6
14.00 – 14.45การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล2BIAYoutubehttps://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/reality-river

การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล1


การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล2

https://beinternetawesome.withgoogle.com/th_th/interland/landing/reality-river

20 พ.ค. 2563

09.00 – 09.45การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล3BIAYoutube
10.00 – 10.45การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล4BIAYoutube
18.00 – 19.00เทคนิคการใช้งาน OneNote Class NotebookMSMS Teamshttps://bit.ly/EduLive4

เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook

https://bit.ly/EduLive4

23 พ.ค. 2563

14.00 – 15.00สั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ GradeMSMS Teamshttps://bit.ly/EduLive5

สั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade

https://bit.ly/EduLive5

27 พ.ค. 2563

18.00 – 19.00วิเคระห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class InsightMSMS Teamshttps://bit.ly/EduLive6

วิเคระห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class Insight

https://bit.ly/EduLive6

30 พ.ค. 2563

14.00 – 15.00เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a TabMSMS Teamshttps://bit.ly/EduLive7

https://bit.ly/EduLive7

3 มิ.ย. 2563

18.00 – 19.00เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์MSMS Teamshttps://bit.ly/EduLive8

เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์

https://bit.ly/EduLive8

ที่มา : สรุปตารางการอบรม

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!