fbpx

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

 • เน้นความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากร
 • การประเมินสถานศึกษา
 • เด็กต่างชาติ / เด็กชายแดน
 • โรงเรียนพักนอน

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning)

 • รูปแบบที่ 1 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน
 • รูปแบบที่ 2 การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันคู่ วันที่
 • รูปแบบที่ 3 การสลับขั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันมาเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน
 • รูปแบบที่ 4 การสลับช่วงเวลามาเรียนของนักเรียนแบบเรียนทุกวัน
 • รูปแบบที่ 5 การสลับกลุ่มนักเรียน แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น 2 กลุ่ม
 • รูปแบบอื่น ๆ

New Normal

 • ครูเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น
 • ครูมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
 • การพัฒนาด้วยระบบ Online

วิธีการดำเนินงาน

 • การบริหารจัดการ
 • การจัดการเรียนการสอน
 • การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
 • การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

เรื่องสำคัญ

 • หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 • หนังสือเรียน
 • การอ่านออกเขียนได้
 • คณิตศาสตร์คิดในใจ
 • สหกรณ์โรงเรียน

แนวทางการใช้ DEEP

โรงเรียนตั้ง นายทะเบียนสารสนเทศ

 • โรงเรียนตั้ง นายทะเบียนสารสนเทศ
 • นักเรียนต้องลงทะเบียนเข้่าใช้ DEEP

การเรียนรู้ผ่านแพล็ตฟอร์ม DEEP

บรรยายโดย นายวรวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ระบบ DEEP คือ… LMS Learning Management System

การเข้าใช้งานแบบ Single Sign-On

เริ่มสร้างบัญชีผู้ใช้ของครู 26 มิ.ย. 2563 ของนักเรียน เริ่ม 1 ก.ค. 2563

ด้วยการคีย์ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักจาก BIG Data

มีวิธีการเรียนการนสอน 3 แบบ คือสอนสด ผ่าน Google Classroom, True VROOM และ Microsoft Team สามารถชมย้อนหลังได้

Content

 1. สพฐ. พัฒนาเอง
 2. จากพันธมิตร เช่น จาก true และอื่น ๆ

สามารถสร้างตารางสอนได้โดยอิสระ

ที่มา : ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ก.ค. 2563

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!