fbpx

สรุปการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ให้เจ้าหน้าที่ ICT ของศูนย์ HCEC

สรุปการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ให้เจ้าหน้าที่ ICT ของศูนย์ HCEC วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 จากศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.) หรือHuman Capital Excellence Management Center (HCEMC)

รมว.ศธ.กล่าวถึง การสร้างระบบการศึกษายกกำลังสอง ก็เพื่อให้เกิด “การศึกษาที่มีความเป็นเลิศ (Education for Excellence)” ที่การศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่น เท่าทันกับบริบทภายนอก และกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาดได้ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพบุคคล สู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน โดยได้กล่าวถึงโมเดลการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System Model) ประกอบด้วย

  • HCEC (Human Capital Excellence Center) หรือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาทุนมนุษย์ (HR) ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์อาชีพ อุตสาหกรรม และธุรกิจ
  • DEEP(Digital Education Excellence Platform) หรือ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นหน่วยบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • EIDP (Excellence Individual Development Plan) หรือ แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพบุคคล (Human Potential : HP) เพื่อตอบโจทย์เส้นทางความสำเร็จของชีวิต

การเปลี่ยนระบบการศึกษา ก็เพื่อนำไปสู่ ”ระบบนิเวศ” ทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนนักเรียน ครู ห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ และโรงเรียน เพื่อยกกำลังสองไปพร้อมกันทั้งระบบ

นักเรียนยกกำลังสอง จะต้องเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อสอบ ไปสู่เรียนเพื่อรู้ ให้เด็กอยากที่จะเรียนรู้ เรียนเพื่ออยากเรียน มีการฝึกฝนเพื่อทำ สร้างทักษะอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ภาษาที่ 2-3 และยกระดับทักษะชีวิต สร้างความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น

ครูยกกำลังสอง เมื่อต้องการให้เด็กเก่ง ก็ต้องมีระบบสร้างครูที่เก่ง มีระบบที่ให้คนเก่งเข้ามาเป็นครู ให้อาชีพครูเป็นอาชีพในฝัน #เก่งเป็นครู โดยออกแบบโมเดลอาชีพครูให้เป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนนักศึกษา

ห้องเรียนยกกำลังสอง จากการเรียนที่โรงเรียน ไปสู่การเรียนที่บ้านถามที่โรงเรียน (ห้องเรียนกลับด้าน) โดยให้ผู้เรียนหาความรู้ที่บ้าน เพิ่มความรู้เสริมทักษะที่โรงเรียน (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) ทำหลักสูตรให้ยืดหยุ่น

สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง เรียนจากตำรา สู่การเรียนผ่านสื่อแบบผสมผสาน (การเรียนรู้ออกแบบได้) เรียนที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์

โรงเรียนยกกำลังสอง เน้นการประเมินโรงเรียนจากจำนวนนักเรียน ไปสู่คุณภาพ ตอบโจทย์ความรู้และทักษะที่เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ตามบริบท ความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน

จากแนวทางดังกล่าวจึงได้เกิดการขับเคลื่อนศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.)หรือHuman Capital Excellence Management Center (HCEMC) โดยมีการประชุมชี้แจงดังนี้

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (ศบศ.)หรือHuman Capital Excellence Management Center (HCEMC)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (ศพศ.) หรือเรียกว่า Human Capital Excellence Center (HCEC)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (ศพศ.) หรือเรียกว่า Human Capital Excellence Center (HCEC)

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

EIDP
แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
Excellence Individual Development Plan

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
Digital Education Excellence Platform

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
Human Capital Excellence Center

ภาพรวมของการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP)

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ Reservation, Training, Testing , Verification

Reservation

Testing Seat/Date

Training Course

Room Reservation

Training

English Literacy

Digital Literacy

Curriculum

Coding

Special Training

Testing

English Literacy

Digital Literacy

Special Testing

Verification

E-Certification

คุรุสภา

ก.ค.ศ.

ภาพรวมของแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (ศพศ.) หรือเรียกว่า Human Capital Excellence Center (HCEC)

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (ศพศ.) หรือเรียกว่า Human Capital Excellence Center (HCEC) พัฒนาโครงสร้างมาจาก ศูนย์ ERIC จำนวน 185 ศูนย์

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!