แนวทางการพัฒนาตนเอง ตาม ว21

แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของข้าราชการครู เพื่อพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน

บทบาทหน้าที่ของข้าราชการครู

1. จัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ตามความต้องการพัฒนาตนเองท่ีสอดคล้องกับภาระ งานในหน้าที่ของตนเองและบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน

2. ศึกษา ทําความเข้าใจหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้อง และการ ดําเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างละเอียด

3. ข้าราชการครูเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th

3.1 กรณีข้าราชการครูยังไม่เคยลงทะเบียน ให้ทําการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
training.obec.go.th

3.2 กรณีข้าราชกรรครูเคยลงทะเบียนแล้ว ให้ตรวจสอบและแก้ไขประวัติส่วนบุคคลให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

**กรณี ข้าราชการครูลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ให้ดําเนินการตามขั้นตอนการใช้งรนระบบลงทะเบียน
ติดตามและประเมินผล (training.obec.go.th)

4. ข้าราชการครูทําการลงทะเบียนแสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking)
โดยยึดตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และกรอกค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

4.1 ค่าที่พัก

– กรณีหน่วยพัฒนาครูไม่จัดที่พัก ให้ข้าราชการครูกรอกค่าท่ีพักให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชกรรและมาตรการประหยัด ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– กรณีหน่วยพัฒนาครูจัดที่พักให้กรอกค่าที่พักเป็นศูนย์บาท

4.2 ค่าพาหนะเดินทางให้กรอกเป็นศูนย์บาท (สํฝามารถระบุค่าพาหนะเดินทางได้ในเอกสสร ยืมเงินทดรองราชการ หลังจากทราบแล้วว่าต้องเดินทํางไปอบรมที่ใด)

**ค่าพาหนะเดินทาง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสํานักงานเขตพื้นท่ี กํฝารศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้กําหนดค่าพาหนะเดินทางตาม ระเบียบของทางราชการและมาตรการประหยัดของสํานักงสนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภายหลัง

4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง

5. ข้าราชการครูเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th เพื่อทํากายืนยันและเลือกหลักสูตรอบรม (Shopping)

5.1 ให้ข้าราชการครูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนหลักสูตรท่ีได้ด้ลงทะเบียนแสดง ความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ีสนใจ (Booking) ใน “หลักสูตรที่ลงทะเบียน ทั้งหมด” จากหน้าระบบ

5.2 กรณีข้าราชการครูมีงบประมาณในการเลือกหลักสูตรอบรมคงเหลือและไม่ได้ลงทะเบียน แสดงความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สนใจ (Booking) สามารถเลือกหลักสูตร อบรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และต้องอยู่ในจังหวัดที่ ปฏิบัติหน้าที่ / จังหวัดใกล้เคียง / จังหวัดในเขตตรวจ ราช การ หรือในภูมิภาค ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

(1) เลือกรุ่นในการอบรมพัฒนรในจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่

– กรณีจํานวนคน / รุ่น ไม่เต็ม ข้าราชการครูสามารถเลือกรุ่นการอบรม (Shopping) พร้อมกรอกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรรเดินทางไป ราชการ

– กรณีจํานวนคน / รุ่น เต็ม ข้าราชกํารครูสามารถเลือกยืนยันเป็นรายชื่อ สํารอง (waiting list) หรือดําเนินการตามข้อ (2)

(2) หากไม่มีรุ่นการอบรมพัฒนาในจังหวัดท่ีปฏิบัติหน้าท่ี หรือมีรุ่นการอบรมพัฒนา แต่จํานวนคน/รุ่น เต็ม ให้เลือกเข้ารับการพัฒนาในจังหวัดใกล้เคียง

– กรณีจํานวนคน / รุ่น ไม่เต็ม ข้าราชการครูสามารถการเลือกรุ่นการอบรม (Shopping) พร้อมกรอกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ

– กรณีจํานวนคน / รุ่น เต็ม ข้าราชการครูสามารถเลือกยืนยันเป็นรายชื่อ สํารอง (waiting list) หรือดําเนินการตามข้อ (3)

(3) หากไม่มีรุ่นการอบรมพัฒนาในจังหวัดใกล้เคียง หรือจํานวนคน/รุ่น เต็ม ให้เลือกเข้ารับการพัฒนาในจังหวัดในเขตตรวจราชการ (Cluster)

– กรณีจํานวนคน / รุ่น ไม่เต็ม ข้าราชการครูสามารถการเลือกรุ่นการอบรม (Shopping) พร้อมกรอกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไปราชการ

– กรณีจํานวนคน / รุ่น เต็ม ข้าราชการครูสามารถเลือกยืนยันเป็นรายชื่อสํารอง (waiting list) หรือดําเนินการตามข้อ (4)

(4) หากไม่มีรุ่นการอบรมพัฒนาในเขตตรวจราชการ (Cluster) หรือหรือจํานวนคน/รุ่น เต็ม ให้เลือกเข้ารับการพัฒนาในจังหวัดในภูมิภาค

– กรณีจํานวนคน / รุ่น ไม่เต็ม ข้าราชการครูสามารถการเลือกรุ่นการอบรม(Shopping) พร้อมกรอกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ

– กรณีจํานวนคน / รุ่น เต็ม ข้าราชการครูสามารถเลือกยืนยันเป็นรายช่ือสํารอง (waiting list) หรือดําเนินการตามข้อ (5)

(5) หากไม่มีรุ่นการอบรมพัฒนาในภูมิภาค หรือจํานวนคน/รุ่น เต็ม ให้เลือกหลักสูตรการอบรมพัฒนาอื่นที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) โดยพื้นท่ีการอบรมพัฒนาอยู่ในจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าท่ี/จังหวัดใกล้เคียง / จังหวัดในเขตตรวจราชการ หรือในภูมิภาค ตามลําดับ

– กรณีจํานวนคน / รุ่น ไม่เต็ม ข้าราชการครูสามารถการเลือกรุ่นการอบรม (Shopping) พร้อมกรอกค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ

– กรณีจํานวนคน / รุ่น เต็ม ข้าราชการครูสามารถเลือกยืนยันเป็นรายชื่อ สํารอง (waiting list) หรือเลือกหลักสูตรการอบรมพัฒนาอื่นท่ีสอดคล้อง กับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan)

6. ข้าราชการครูทําเรื่องขออนุมัติไปราชการ (ขออนุมัติระยะเวลาเดินทางให้ครอบคลุมเวลาเดินทาง ไป – กลับ) และพร้อมส่งเอกสารการขอยืมเงินทดรองราชการให้ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/โรงเรียนใน สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่เกิน 3 วันทําการ หลังจากผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือรักษา ราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษาอนุมัติการลงทะเบียนอบรมพัฒนา โดยข้าราชการครูต้องส่งเอกสารขอยืมเงิน ทดลองราชการ (ตามภาคผนวก ก.) ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

6.1 หนังสือนําส่งจากโรงเรียน

6.2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

6.3 ใบลงทะเบียนอบรมพัฒนาที่พิมพ์จากระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th

6.4 รํายละเอียดหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมพัฒนาที่พิมพ์จากระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th

6.5 หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ

** กรณีครูลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับการพัฒนา หากย้ายไปต่าง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ส่งเรื่องการขอยืมเงินและการขอเบิกเงินไปที่ต้นสังกัดเดิม

7. ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามหลักสูตรที่ยืนยันและเลือกหลักสูตรการอบรม (Shopping) กรณีข้าราชการครูที่เลือกลงทะเบียนหลักสูตรแล้วไม่เข้ารับการพัฒนาตามวันเวลาและสถานท่ี ท่ีกําหนด “ถือว่าข้าราชการครูได้ใช้งบประมาณในส่วนน้ันไปแล้ว”

8. ข้าราชการครูสแกน QR Code เพื่อแสดงตัวตนในการเข้ารับการอบรมพัฒนาภายในระยะเวลาที่เข้าอบรม

8.1 กรณี ข้าราชการครูใช้สมาร์ทโฟน สามารถทาการสแกน QR Code ณ จุดพัฒนา

8.2 กรณี ข้าราชการครูไม่ใช้สมาร์ทโฟน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมบันทึกภาพถ่ายของ ข้าราชการครู ณ จุดอบรม และให้หน่วยพัฒนาครูทําการยืนยันแสดงตัวตนในการเข้ารับการอบรม พัฒนาแทนผ่านเว็ปไซต์ http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/Index

9. หลังจากข้าราชการครูเข้ารับการอบรมพัฒนา ให้ส่งเอกสาร ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ตามภาคผนวก ก.) ดังนี้

9.1 กรณีครูสํารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ส่งเอกสารขอเบิกทันทีหลังจากเดินทางกลับจากการพัฒนา ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปน้ี

9.1.1 เอกสารตามข้อ 6.1 – 6.5 (ส่งไปสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแล้ว)

9.1.2 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน, ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก (ถ้ามี), หรือใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ถ้าใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์

9.2 กรณีครูยืมเงิน ให้ส่งใช้เงินยืม ภายใน 15 วันหลังจากเดินทางกลับจากการพัฒนาประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

9.2.1 เอกสารตามข้อ 6.1 – 6.5 (ส่งไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว)

9.2.2 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน, ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (ถ้ามี), หรือใบรับรอง แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ถ้าใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์

10. หลังจากข้าราชการครูเข้ารับการอบรมพัฒนาให้ข้าราชการครูเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ training.obec.go.th เพื่อทําการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรในการอบรมพัฒนา

11. ข้าราชการครูจัดทํา “รายงานผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาและการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้” หลังจากเข้ารับการพัฒนาให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทนรับทราบ ภายใน 7 วันทําการ

12. นําผลไปผลการพัฒนาตนเองไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด

ที่มา:  ร่างแนวทางการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน้า 11-14)

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ