จะ..เลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 4

สรุปแนวทางการเตรียมเอกสารตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว20/2561) ตัวชี้วัดที่ 1.2.3

1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้ที่แยบยล โดยใช้เครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้

จากตัวชี้วัดดังกล่าวสรุปแบบง่าย ๆ ได้ว่า…ครูต้อง…มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เครื่องมือต่างๆ และวิธีการต่างๆ เข้าใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ…ให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ครับ

บันทึกหลักฐานร่องรอย ให้ระบุข้อมูล/สารสนเทศ/หลักฐาน ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ

1) แผนการจัดการเรียนรู้
2) สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
3) หลักฐานการประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
4) หลักฐานและ ร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

หลักฐาน และร่องรอย ที่ควรมีเพิ่ม เช่น

เอกสารแผนการสอน และบันทึกหลังสอน

เอกสารทะเบียนการผลิต หรือการใช้สื่อ

เอกสารร่องรอยการใช้สื่อการสอน

เอกสารนิเทศการสอน วิธีการสอน

เอกสารบันทึกแนะแนวชั้นเรียน หรือการโฮมรูม

เอกสารรูปภาพประกอบกิจกรรม

– มีรูปแบบการสอนที่สังเคราะห์จากองค์ความรู้ หรือจากการพัฒนา จากบันทึกการสอน (นำไปสู่การร่วมกลุ่ม PLC เพื่อแก้ปัญหา)

– แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับตามรูปแบบ

– นวัตกรรมครู เช่น แบบฝึก คู่มือการจัดกิจกรรม สื่อการสอนต่างๆ (จากกลุ่ม PLC เพื่อแก้ปัญหา)

– การประเมินรูปแบบ เทคนิค สื่อ

– ผลงานผู้เรียน

– บันทึกการสอน ที่นำไปสู่การรวมกลุ่มที่ PLC เพื่อแก้ปัญหา

– มีการเยี่ยม นิเทศ ระหว่างจัดการเรียนรู้(จากกลุ่ม PLC เพื่อแก้ปัญหา)

- คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

– การเผยแพร่ การเป็นที่ปรึกษา ครู หรือโรงเรียนอื่น

ระดับคุณภาพตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
ระดับ 5 มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ระดับ 4 มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
ระดับ 3 มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับ 2 มีการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
ระดับ 1 มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและเน้นกระบวนการ Active Learning
แล้ว…..ผู้ประเมินเขาจะดูและให้คะแนนยังไง?
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก

1. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและเน้นกระบวนการ Active Learning (ระดับ 1)
1 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 และ 2ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก

1. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและเน้นกระบวนการ Active Learning (ระดับ 1)

2. มีการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ระดับ 2)
2 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 2 และ 3ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก

1. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและเน้นกระบวนการ Active Learning (ระดับ 1)

2. มีการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ระดับ 2)

3. มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระดับ 3)
3 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 2 3 และ 4ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก

1. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและเน้นกระบวนการ Active Learning (ระดับ 1)

2. มีการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ระดับ 2)

3. มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระดับ 3)

4. มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (ระดับ 4)
4 คะแนน
ถ้าครูมีการสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร คุณภาพอยู่ในระดับ 1 2 3 และ 4ครูจะได้คะแนน
คณะกรรมการจะดูจาก

1. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิคและเน้นกระบวนการ Active Learning (ระดับ 1)

2. มีการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ (ระดับ 2)

3. มีการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ระดับ 3)

4. มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (ระดับ 4)

5. มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้น (ระดับ 5)
5 คะแนน
เอกสารหลักสูตรที่ครูควรเข้าไปศึกษา
Active Learning

Active Learning คืออะไร? สอนยังไงให้เป็น Active Learning?

แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning (โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์)

แผนการสอน Active Learning หลักสูตร ’51 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ป.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ ป.4 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ป.4 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

มัธยมศึกษา

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ ม.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างแผน Active Learning วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ม.1 (หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดที่นี่

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

แบบฟอร์มการทำแผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

  • คำชี้แจง Download
  • หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Story Download
  • หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เลี้ยงปูนิ่ม Download
  • หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การคาดคะเนระยะทางและความสูง Download
  • หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ดนตรีน่ารู้ Download
  • หน่วยการเรียนรู้เรื่อง บ้านอุ๊ยขาดน้ำ Download
  • หน่วยการเรียนรู้เรื่อง มารู้จักจังหวะการอ่านโตเพลงไทยแสนง่าย Download
  • หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สร้างสรรค์ภาพกราฟิก Download

คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

การจัดการเรียนรู้ในลักษณะ Active Learning

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้

แบบฟอร์มส่งสื่อการสอน / Teaching Materials – โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

แบบรายงานการจัดทำสื่อการสอนของครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)

รายงาน การพัฒนาสื่อ “กล่องสีรูปทรงหรรษา” เสน – มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายงานการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา – โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

แนวปฏิบัติการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

การสอนแบบทันสมัยและเทคนิควิธีสอนแนวใหม่

เทคนิคการสอน

สอนให้สนุกและสร้างสรรค์แบบ Active Learning

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

การวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอน

การวัดผลประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2557

การวัดและประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

การพัฒนาแนวทางการประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของผู้เรียนตามแนวคิดการประเมินผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สร้างคุณค่าในการประเมินการเรียนรู้ (Learning Appraisal Enhancement)

กล่าวโดยสรุป

กล่าวโดยสรุปในตัวชี้วัดที่ 1.2.3 จะเน้นไปที่  “แผนการจัดการเรียนรู้”  “สื่อ นวัตกรรม” “เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้” และ “แหล่งเรียนรู้”

การประเมินผลการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้

รูปแบบ เทคนิค ที่เน้นกระบวนการ Active Learning

ดังนั้นในตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ครูต้อง…มีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ต้องเครื่องมือต่างๆ และวิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ…ให้บรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นได้อย่างไรครับ
ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ที่มา: หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ คลิกที่นี่
Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ