สรุปคำสั่งและแนวทางการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

ผู้สนับสนุนเนื้อหา HSK, IELTS british council, IELTS IDPH

สรุปการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)
ข่าวล่าสุด (หนังสือจากสำนักงาน ก.ค.ศ.) เกี่ยวกับการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เพื่อขอ หรือเลื่อนวิทยะฐานะของครู โดยเมื่อที่ ศธ 0206.3/ 0023 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ

โดยมีการอ้างถึง
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

สามารถอธิบายคำสั่งได้ดังนี้

            ประเด็นที่ 1 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 (ศธ 0206.3/ว 21) ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

            ซึ่งในวิธีการ ข้อ 2.1 (3) และ ข้อ 2.2 (3) ได้กำหนดให้บันทึกประวัติ การปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook และได้กำหนดคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม

คำอธิบายวิธีการตาม ว21

         ข้อ 2.1 วิทยฐานะครูชำนาญการ และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ให้ยื่นเอกสารจำนวน 2 ชุด (ศธ 0206.3/ว 21หน้า 6-7) ดังนี้

(1) คำขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1)

(2) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) จำนวน 5 ปีการศึกษา

  (3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรม และพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook

(4) เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน คำสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น

ข้อ 2.2 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ยื่นเอกสารจำนวน 4 ชุด (ศธ 0206.3/ว 21 หน้า 6-7) ดังนี้

(1) คำขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู (วฐ.1)

(2) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) จำนวน 5 ปีการศึกษา

  (3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook

(4) ผลงานทางวิชาการตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

(5) เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารางสอน คำสั่งมอบหมายงาน วุฒิบัตรผ่านการพัฒนา เป็นต้น

             ทั้งนี้เอกสารหลักฐานตามข้อ (2) และ (3) ต้องมีการบันทึกข้อมูลเป็นระยะ ๆ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่ 2 ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 (ศธ 0206.3/185)  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีความถนัดในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ในระบบโปรแกรม Microsoft Excel For Windows นั้น

            ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ยกเลิกข้อความตามข้อ 3 (ศธ 0206.3/185 หน้า 2)  ของหนังสือที่อ้างถึง 2 ทั้งนี้ ในการดำเนินการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ยังคงต้องดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 (ศธ 0206.3/ว 21) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

            ข้อความตามข้อ 3 ที่อ้างถึง 3. กำหนดโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานการสอน พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (โปรแกรมการบันทึกประวัติ การปฏิบัติงาน (Logbook) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม จำนวน 1 เล่ม) โดยให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน บันทึกประวัติการปฏิบัติงานลงในโปรแกรมการบันทึกประวัติ การปฏิบัติงาน (Logbook) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป สำหรับโปรแกรม และคู่มือการใช้โปรแกรม ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ htps://Logbook-Teacher.otepc.go.th


     การปฏิบัติตาม (ศธ 0206.3/ 0023 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยสำนักงาน ก.ค.ศ.) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีคำสั่ง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 509 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 25 มกราคม ๒๕2562 เรื่อง การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีการแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โดยมีการอ้างถึง

1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0023 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562

            โดยมีเนื้อหาดังนี้

            ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.ค.ศ. (ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งในวิธีการ ข้อ 2.1 (3) และ ข้อ 2.2 (3) ได้กำหนดให้บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook และได้กำหนดคู่มือการประเมินให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึก ประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 (ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/185) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว

มีมติให้ยกเลิกข้อความตามข้อ 3 ของหนังสือที่อ้างถึง 2 (ศธ 0206.3/185)  ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติกำหนดโปรแกรมการบันทึก ประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน บันทึกประวัติการปฏิบัติงานลงในโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

สรุปแนวทางการดำเนินตาม ว21 ของ สพฐ.

            ในการดำเนินการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ยังคงต้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สรุปง่ายๆ ก็คือ

            1. ว21 ใน ข้อ 2.1 (3) และ ข้อ 2.2 (3) ได้กำหนดให้บันทึกประวัติ การปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา และผ่านการรับรองจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook นั้นก็คือ

         ** (3) บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) โดยมีชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรม และพัฒนา และผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมแนบไฟล์ Logbook

 2.ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 (ศธ 0206.3/185) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้ง(กคศ.) ว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่งไม่มีความถนัดในการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ในระบบโปรแกรม Microsoft Excel For Windows นั้น

            ** ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ยกเลิกข้อความตามข้อ 3 (ศธ 0206.3/185 หน้า 2) ของหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้นก็คือ (ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน บันทึกประวัติการปฏิบัติงานลงในโปรแกรมการบันทึกประวัติ การปฏิบัติงาน (Logbook) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป)

            ตรงข้อความนี้หมายความว่า “ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน” ยกเลิกไม่ต้องบันทึกโปรแกรม Logbook ที่เป็นไฟล์ Excel ในทุกกรณี

** แต่ว่ามีแนบท้ายว่า… ทั้งนี้ ในการดำเนินการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ยังคงต้องดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ นั้นก็หมายความว่า ครูยังต้องบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ตามเกณฑ์ ว21 เหมือนเดิม แต่อาจเปลี่ยนวิธีการบันทึกใหม่ รอสั่งการจาก สพฐ. อีกครั้ง


3. สพฐ. ได้สรุปแนวทางในการดำเนินการ คือ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ยังคงต้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 (ศธ 0206.3/ว 21)  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

สรุปง่าย ๆ ก็คือ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไม่ต้องบันทึกโปรแกรม Logbook ที่เป็นไฟล์ Excel ในทุกกรณี แต่ถ้า…ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จะขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ยังคงต้อง… ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 (ศธ 0206.3/ว 21)  ต่อไปครับ (รวมถึงบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) )

ซึ่งในการยื่นขอประเมินระบุไว้ว่าไม่ต้องส่งไฟล์ Logbook แต่ยังคงต้องมีบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ซึ่งอาจมีการบันทึกแบบใหม่ตามแนทางของ สพฐ.

แต่… วิธีการตาม ว 21 ระบุว่าให้ผู้ประเมิน ดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งครู ทุกปีการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลของผู้ดำรง ตำแหน่งครู และบันทึกผลการประเมินในแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สายงานการสอน รายปีการศึกษา (วฐ. 2) ซึ่งใน วฐ2 จะมีการรายงาน ชั่วโมงการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอน………………………ชั่วโมง

2. ชั่วโมงงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้……………ชั่วโมง

            3. ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนวิชาชีพทางการเรียนรู้ (PLC) ………ชั่วโมง

4. ชั่วโมงงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น………………….ชั่วโมง


เอกสารที่ต้องเตรียมส่งเพื่อขอมี หรือเลือนวิทยฐานะ

ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ

1.แบบ วฐ.1

2. แบบ วฐ2-3

3. บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) (รอจาก สพฐ. กำหนด)

4. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ

1.แบบ วฐ.1

2.แบบ วฐ2-3

3.บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (รอจาก สพฐ. กำหนด)

4.ผลงานทางวิชาการ

5.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ครูทุกคนไม่ต้องบันทึกโปรแกรม Logbook ที่เป็นไฟล์ Excel ในทุกกรณี แต่ครูที่ยื่นขอมีเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21/60 ยังต้องบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน…หรืออาจใช้รูปแบบใหม่ตามที่ สพฐ กำหนด..เหมือนเดิมครับ

ในความคิดของผมก็คือ ถ้าไม่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงใน การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ในระบบโปรแกรม จะเกิดความวุ่นวายกับชีวิตตัวเองมากขนาดไหน แต่ยังคงต้องรอ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน จากสพฐ. (PSAR) ต่อไปครับ ระหว่างนี้ผมว่าผมกรอกข้อมูลลง โปรแกรม Logbook กันเหนียวไว้ก่อนดีกว่าครับ

เรายังคงต้องอยู่กับ บันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ต่อไปครับ ^___^

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!