fbpx

การอ้างอิงผลงานแนวคิด TRACK Model

รัตถภรณ์ คากมล และบุษบา บัวสมบูรณ์ ได้อ้างถึงบทความเรื่องแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน TRACK Model ตอน 2 : แนวคิดและเทคนิคการเรียนการสอน. เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2559.

เข้าถึงได้จาก http://pitcforteach.blogspot.com/2015/03/tpack-model.html

จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวสมองเป็นฐาน ของนักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ เป็นที่ปรึกษาหลัก รศ.นันทา ขุนภักดี และ ผศ.ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง เป็นที่ปรึกษาร่วม

โดยได้รับการอ้างถึง โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้

 

 

…ความสำคัญเรื่องความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge : PCK) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แวดวงการศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญ ซึ่ง Shulman (1986 อ้างถึงใน อนุศร หงษ์ขุนทด, เข้าถึงเมื่อ8 พฤษภาคม 2559) ได้อธิบายถึงความสำคัญของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนว่าเป็นความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสอนของผู้สอนโดยตรง ประกอบด้วยการนำเสนอเนื้อหาสาระของผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่นำเสนอให้ได้มากที่สุด และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหรือความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีต่อหัวข้อหรือบทเรียนที่จะใช้สอน อันนำมาซึ่งการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในการถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียน…

 

 

 

 

อ่านอ้างอิงบทความแหล่งที่มา ได้ที่นี่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/66976/54692

 

 

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!