ว 7/2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ผู้สนับสนุนเนื้อหา  HSKIELTS british council IELTS IDPH

สรุป ว 7/2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

อ้างถึง หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาอนุมัติให้

สั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ไม่เกินร้อยละสองของฐานในการคํานวณให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามนัยข้อ 19 แห่งกฎ ก.ค.ศ. ฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง โดยถือปฏิบัติตามแนวการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ดังนี้

ที่มา: กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

1. ในครึ่งปีที่แล้วมา เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตามข้อ 4 วรรคสอง แห่งกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผู้มีอํานาจสั่งเลื่อน เงินเดือนพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนเงินเดือนให้ โดยมีเหตุผลเป็นกรณีพิเศษ และ

ที่มา: กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
ที่มา : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

2. ในครึ่งปีที่แล้วมา ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 3 เดือน 15 วัน สําหรับผู้ได้รับ อนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ หรือสําหรับผู้ได้รับ การบรรจุเข้ารับราชการ

ที่มา: ว 7/2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ