fbpx

สรุป ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร

สรุป ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร

โดย มีทั้งหมด 46 องค์กรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูเราโดยตรงมากที่สุดคือ 3 หน่วยงาน ดังนี้

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ลำดับที่ 5

2. คุรุสภา ลำดับที่ 9

3.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ลำดับที่ 10

โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดูแลสนับสนุนให้หน่วยงานตามประกาศนี้สร้างนวัตกรรม เพราะว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างนวัตกรรมหลักสูตรครู และยังมีอีกหลาย ๆ หน่วยงาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 1
ข่าวที่เกี่ยวข้อง 2

ประกาศนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงออกประกาศไว้

ที่มา : แนวหน้า

ดังต่อไปนี้

  ข้อ

1 ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ   พ.ศ. 2562

(1) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(2) กองทุนสนับสนุนการวิจัย

(3) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

(4) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

(5) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(6) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(7) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(8) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(9) คุรุสภา

(10) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(11) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

(12) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

(13) สถาบันอนุญาโตตุลาการ

(14) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

(15) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

(16) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(17) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

(18) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

(19) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(20) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(21) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(22) มหามกุฏราชวิทยาลัย

(23) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(24) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(25) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(26) มหาวิทยาลัยทักษิณ

(27) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(28) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

(29) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(30) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(31) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(32) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

(33) มหาวิทยาลัยบูรพา

(34) มหาวิทยาลัยพะเยา

(35) มหาวิทยาลัยมหิดล

(36) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(37) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(38) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(39) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(40) มหาวิทยาลัยศิลปากร

(41) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(42) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(43) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(44) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

(45) สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

(46) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ที่มา: ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!