สื่อการเรียนรู้ : นำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพ ผ่านโปรเเกรม Power point

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้ : นำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพ ผ่านโปรเเกรม Power point

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2560

ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุฒิ กองขันธ์

นางสาวขวัญจิรา แสนพลราช

นางสาวธัญญลักษณ์ นามขุนทด

นางสาวธัญญาเรศ เมนขุนทด

ชื่อเรื่อง : สื่อการเรียนรู้ : นำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพ ผ่านโปรเเกรม Power point

วิชา : โครงงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ปีการศึกษา : 2560


 

ผลงาน

 

การนำเสนอผลงาน

 

 

 

เอกสาร

 

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ