การจัดทำสื่อการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint
(The preparation of learning media theory of sufficiency economy. Using Microsoft PowerPoint)

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา ชิขุนทด

นางสาวขนิษฐา ก้อนคำ

นางสาวเจษฎาภรณ์ วีรศิลป์สถาพรชื่อเ

รื่อง : โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่องการจัดทำสื่อการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

วิชา : โครงงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ปรึกษา : ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ปีการศึกษา : 2560

บทคัดย่อ

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint (The preparation of learning media theory of sufficiency economy. Using Microsoft PowerPoint) มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสื่อการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพิ่มความน่าสนใจให้กับสื่อการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและนำสื่อที่จัดทำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ในอนาคต ซึ่งในโครงงานเรื่องนี้จะบอกถึงแนวคิดในการนำเสนอข้อมูลในแบบต่างๆ เช่น การทำจัดทำเป็นรูปแบบโครงงาน การนำเสนอผ่านเว็บบล็อก การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ เป็นต้น เพื่อทำให้ผลงานที่จัดทำขึ้นมีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายกับการศึกษาข้อมูลผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะพัฒนาเรื่องการจัดทำสื่อการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเข้าใจง่ายในการศึกษา

 

 

ผลงาน

การนำเสนอ

เอกสาร

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ