แนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนด้วย DLIT

…กิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยความสำคัญ 3 ประการ คือ …จะใช้เทคโนโลยีอย่างไรในการสอน? …สอนเนื้อหาอย่างไรให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย? …และจะสอนอย่างไร? ให้ “ผู้เรียนได้รับความรู้” มากที่สุด ในการเรียนด้วยตนเอง

Read more
error: Content is protected !!