111

การอ้างอิงผลงานแนวคิด TRACK Model

รัตถภรณ์ คากมล และบุษบา บัวสมบูรณ์ ได้อ้างถึงบทความเรื่องแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน TRACK Model ตอน 2 : แนวคิดและเทคนิคการเรียนการสอน. เข้าถึงเมื่อ 8 พฤษภาคม 2559.

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่นที่ 3

…การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีทีมงาน การทำงานเป็นกลุ่ม เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 นี้ …ดังนั้น “ครู” ควรพาตัวเองไปอยู่ในที่ๆ มีการแลกเปรียบเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่ “ครูสนใจ” อย่างสม่ำเสมอ

Read more

Design Thinking กระบวนการคิด”PLC”

ช่วงนี้กำลังมีคนพูดถึง กระบวนการทำงานแบบ “PLC” โพสต์นี้จึงอยากนำเสนอคำว่า “Design Thinking” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับทักษะการคิด ในโลกยุคใหม่นี้ ___ Design Thinking คือ “กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆ อย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองจากคนหลายๆ สายมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่างๆ

Read more

ความสำคัญของการเลือกใช้สื่อ

การจัดการศึกษาด้วย “เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)” เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เท่านั้น แต่เทคโนโลยี นั้นมีมากมายเหลือเกิน !!! …ดังนั้นการคัดเลือกสื่อ และการศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยี และวิธีการสอน ของผู้สอน ให้เกิดความชำนาญ ตามความถนัดของตัวเอง จึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด …เพื่อให้ตัวของผู้สอน สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT รุ่น 2

การจัดการศึกษาด้วย “เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)”  รุ่นที่ 2

Read more

การจัดการศึกษาด้วย DLIT

  การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) from อนุศร หงษ์ขุนทด การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) องค์ประกอบที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนครูควรดำเนินการตาม 7 ขั้นตอน ดังนี้

Read more

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)” คือ…… “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้” “การวิพากษ์วิจารณ์” “การสะท้อนผลการปฏิบัติ” “การทำงานร่วมกัน” “การร่วมมือรวมพลัง” “การมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้” “การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้” และ “การดำเนินการอย่างเป็นองค์รวม” โดย คุณ

Read more

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ที่มีการปรับปรุงกรอบคุณวุฒิจาก 9 ระดับ เป็น 8 ระดับ และปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบระดับคุณวุฒิให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference

Read more

คำชี้แจง จาก ก.ค.ศ. เรื่อง เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

…เมื่อวันที่ 14 เมษายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนหลายท่าน เป็นกังวลว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จะประกาศใช้วันที่ 5 กรกฎาคมนี้

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ