111

รวม 8 สิ่งมุ่งหวังในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ทำไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์  วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน

Read more

สาระที่ 8 เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สาระที่ 8 เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Read more

การสร้างสื่อความจริงเสมือน (AR)

การสร้างสื่อความจริงเสมือน (AR) ด้วย Apps Aurasma ทำการติดตั้ง Apps Aurasma ลงในโทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการเปิด Apps Aurasma แตะที่ปุ่ม Create an accout ทำการกรอก Email ที่ใช้งาน  

Read more

การประยุกต์ใช้สื่อเพื่อประกอบการสอนภาษาอังกฤษ

รวมแหล่งเรียนรู้ สำหรับนำไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ แหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์ที่น่าสนใจ (OnLine) โปรแกรม Ultimate Phonic (Offline) การสร้างสื่อความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR) (Semi Online)

Read more

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ “สื่อ” เพื่อประกอบ กิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ “สื่อ” เพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับการสนับสนุนให้ครูใช้ในห้องเรียนมาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นทั้งจาก “ภาครัฐ”หรือจาก “ภาคเอกชน” ทั้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ