แนวทางการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายผู้สอน

ตามหนังสือที่อ้างถึง (ศธ 0206.3/ว 21) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635)

Read more

การเขียนรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม Logbook Teacher

การเขียนรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher เวอร์ชัน 1.2 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

Read more

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตำแหน่งครูผู้ช่วย

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย          มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะประเภทผู้สอน ในหน่วยงานการศึกษาสายงานการสอนลักษณะงานโดยทั่วไป

Read more

การบรรยายเรื่อง NEW DLTV TELETRAINING 2018

ตารางการเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง NEW DLTV TELETRAINING 2018 9 พ.ค.2561 เวลา 09:00-12:30 น. ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะครับ

Read more

การดำเนินงาน”New DLTV”

การดำเนินงาน”New DLTV” ในส่วนของต้นทางมีสถานีโทรทัศน์และโรงเรียนวังไกลกังวลถือเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าท่ีในการถ่ายทอดการเรียนการสอน และผลิตรายการโดย…มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ 4 ประการ ดังน้ี

Read more

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และที่แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วยสองภาคส่วน ได้แก่ สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more
error: Content is protected !!