111

แนวทางการเบิกจ่ายเงินยืมเงิน และค่าใช้จ่ายในการอบรมครูผู้เข้ารับการพัฒนา (คูปองครู)

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน/ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูผู้เข้ารับการพัฒนา (คูปองครู) ในการเดินทางเข้ารับการอบรมคูปองครู จะต้องมีการขอยืมเงินค่าอบรม ค่าอาหาร และค่าเดินทาง โดยต้องส่งเอกสารต่าง ๆ มายังเขตพื้นที่

Read more

เมื่อผู้เรียนเปรียบดังผลไม้

เพราะ…ผู้เรียนเปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของ ผัก ผลไม้ ที่…มีความต้องการในการเจริญเติบโต ที่…แตกต่างกัน มีความ “ต้องการแสงแดด” เพื่อ..การเจริญเติบโตไม่เท่ากัน

Read more

แนวทางการส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เนื่อง ด้วย ก.ค.ศ. มีมติ (หนังสือที่ ศธ 0206.7/ว 22 ) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปี

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ