fbpx

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!