fbpx

งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยและผลิตผลวิจัยจำนวน 4 รายการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…(แถมคลิปการทำงานแสนประทับใจเป็นรายการที่ 5)

1. รายงานการวิจัยผลการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1848-file.pdf

2. กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1850-file.pdf

3. คู่มือการนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1849-file.pdf

4. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1866-file.pdf

5. สื่อ music video ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการวิจัยที่ชื่อ “สมรรถนะยิ่งได้รู้จัก ยิ่งรักจนหมดใจ”

ที่มา: สนับสนุนการดำเนินการและเผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!