fbpx

ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้เ้กี่ยวข้อง กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียน

เอกสารประกอบโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับการศึกษาตอนต้น จำนวน 12 รายการ (เอกสารเหล่านี้สภาการศึกษาได้จัดพิมพ์เผยแพร่จำนวน 5 เล่ม) 2.1 ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้เ้กี่ยวข้อง

ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้เ้กี่ยวข้อง

โหลดที่นี่

ประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจากกลุ่มผู้เ้กี่ยวข้อง กรอบสมรรถนะหลักผู้เรียน

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!