การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

Download article as PDF การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

หลักสูตรแห่งศตวรรษที่ 21

Download article as PDF “เพราะโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนจึงต้องวางแผนชีวิต” หลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นต้องสอดรับกับรากฐานการศึกษา ประเทศฟินแลนด์ แบ่งเป็น 4 ด้าน

Read more

ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลน 4.0

Download article as PDF ความสำคัญของ “ครูยุคใหม่ในยุคไทยแลน 4.0” ขณะนี้บุคคลและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างตระหนักและเห็นความสำคัญของ “ครูและบุคลากรทางการศึกษา”

Read more

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

Download article as PDF นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ที่มีการปรับปรุงกรอบคุณวุฒิจาก 9 ระดับ เป็น 8 ระดับ

Read more

คำชี้แจง จาก ก.ค.ศ. เรื่อง เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่

Download article as PDF …เมื่อวันที่ 14 เมษายน นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนหลายท่าน เป็นกังวลว่าหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จะประกาศใช้วันที่ 5 กรกฎาคมนี้

Read more
error: Content is protected !!