fbpx

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว 20/2561

คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561)

Read more

ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรุป ว 20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

สรุปมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

สรุปกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 น.พ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้ไว้  ณ  วันที่  17  กันยายน  พ.ศ. 

Read more

ว14/2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

สรุป ว14/2561 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

Read more

การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17/2552

สรุปการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17/2552  (ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 18 กันยายน 2561) จากหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21

Read more

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 สาระสำคัญของหนังสือที่ ศธ 0206.3/ 0635 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

แนวทางการเบิกจ่ายเงินยืมเงิน และค่าใช้จ่ายในการอบรมครูผู้เข้ารับการพัฒนา (คูปองครู)

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน/ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูผู้เข้ารับการพัฒนา (คูปองครู) ในการเดินทางเข้ารับการอบรมคูปองครู จะต้องมีการขอยืมเงินค่าอบรม ค่าอาหาร และค่าเดินทาง โดยต้องส่งเอกสารต่าง ๆ มายังเขตพื้นที่

Read more

แนวทางการส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เนื่อง ด้วย ก.ค.ศ. มีมติ (หนังสือที่ ศธ 0206.7/ว 22 ) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปี

Read more

แนวทางจัดเก็บเอกสารตาม ว21

แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสารเพื่อรับประเมินการประเมิน ตามแนวทาง ว21

Read more
error: Content is protected !!