fbpx

การดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17/2552

สรุปการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน ว17/2552  (ประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 18 กันยายน 2561) จากหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21

Read more

การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 สาระสำคัญของหนังสือที่ ศธ 0206.3/ 0635 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

แนวทางการเบิกจ่ายเงินยืมเงิน และค่าใช้จ่ายในการอบรมครูผู้เข้ารับการพัฒนา (คูปองครู)

แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน/ยืมเงิน ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูผู้เข้ารับการพัฒนา (คูปองครู) ในการเดินทางเข้ารับการอบรมคูปองครู จะต้องมีการขอยืมเงินค่าอบรม ค่าอาหาร และค่าเดินทาง โดยต้องส่งเอกสารต่าง ๆ มายังเขตพื้นที่

Read more

แนวทางการส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เนื่อง ด้วย ก.ค.ศ. มีมติ (หนังสือที่ ศธ 0206.7/ว 22 ) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปี

Read more

แนวทางการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายผู้สอน

ตามหนังสือที่อ้างถึง (ศธ 0206.3/ว 21) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635)

Read more

การเขียนรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม Logbook Teacher

การเขียนรายการในแผ่นงาน (sheet) ในโปรแกรม LogbookTeacher เวอร์ชัน 1.2 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

Read more

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตำแหน่งครูผู้ช่วย

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย          มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะประเภทผู้สอน ในหน่วยงานการศึกษาสายงานการสอนลักษณะงานโดยทั่วไป

Read more
error: ขออภัยด้วยครับ เว็บไซต์นี้ป้องกันกันการคัดลองข้อมูลครับ หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ