ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

Download article as PDF คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more

สรุปคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1

Download article as PDF คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read more

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4

Download article as PDF คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

Read more

สรุปเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1

Download article as PDF คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

Read more

เมื่อทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต

Download article as PDF อนาคตมาเร็วกว่าที่คิด นักศึกษาใหม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต เพราะในศตวรรษที่21

Read more

เมื่อคนไม่อ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ลงในกระดาษ

Download article as PDF ในยุคนี้ “คนไม่อ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ลงในกระดาษ แต่…ยังอ่านหนังสือที่พิมพ์ในจอ จึง…ไม่ซื้อหนังสือไม่เดิน…ไปที่แผงแผง…หายไป

Read more

แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

Download article as PDF สรุปแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ได้มีการให้คำนิยามไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Read more

สรุป สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

Download article as PDF หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Read more

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

Download article as PDF สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 พ.ศ. 2560 – 2564

Read more

เคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สังกัด สพฐ.

Download article as PDF ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7765 แต่งตั้งคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) สังกัด สพฐ.

Read more
error: Content is protected !!