แนวทางการพัฒนาตนเอง ตาม ว21

แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของข้าราชการครู เพื่อพัฒนาตนเองในหลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และสอดคล้องกับ บริบทของสถานศึกษาและผู้เรียน

Read more

การบรรจุความเป็น“พลเมืองดิจิทัล”และอัจฉริยะทางดิจิทัล ในหลักสูตร 2560

ความสำคัญของการบรรจุความเป็น“พลเมืองดิจิทัล”และอัจฉริยะทางดิจิทัล (Digital Intelligence) เพื่อผู้เรียนจะมีทักษะเพียงพอและสามารถเอาตัวรอดได้ในยุคแห่งโลกดิจิทัลที่ล้อมรอบตัวเขาอยู่ ลงในหลักสูตรปรับปรุง 2560

Read more

ตัวอย่างหลักสุตรสถานศึกษา 2560

ตัวอย่างการกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐาน และเพิ่มเติม สถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

Read more

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more

สรุปคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Read more

วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.4

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

Read more

สรุปเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.1

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

Read more

เมื่อทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต

อนาคตมาเร็วกว่าที่คิด นักศึกษาใหม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต เพราะในศตวรรษที่21

Read more

เมื่อคนไม่อ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ลงในกระดาษ

ในยุคนี้ “คนไม่อ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ลงในกระดาษ แต่…ยังอ่านหนังสือที่พิมพ์ในจอ จึง…ไม่ซื้อหนังสือไม่เดิน…ไปที่แผงแผง…หายไป

Read more
error: Content is protected !!