การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา)

แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 สาระสำคัญของหนังสือที่ ศธ 0206.3/ 0635 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ แจ้งถึง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โหลดเอกสาร วฐ1

Read more

เมื่อผู้เรียนเปรียบดังผลไม้

เพราะ…ผู้เรียนเปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของ ผัก ผลไม้ ที่…มีความต้องการในการเจริญเติบโต ที่…แตกต่างกัน มีความ “ต้องการแสงแดด” เพื่อ..การเจริญเติบโตไม่เท่ากัน

Read more

แนวทางการส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

เนื่อง ด้วย ก.ค.ศ. มีมติ (หนังสือที่ ศธ 0206.7/ว 22 ) กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทุกปี

Read more

แนวทางจัดเก็บเอกสารตาม ว21

แนวทางการเตรียมความพร้อมในการเก็บเอกสารเพื่อรับประเมินการประเมิน ตามแนวทาง ว21

Read more

แนวทางการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายผู้สอน

ตามหนังสือที่อ้างถึง (ศธ 0206.3/ว 21) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0635)

Read more

สรุปมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตำแหน่งครูผู้ช่วย

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย          มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 20 สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะประเภทผู้สอน ในหน่วยงานการศึกษาสายงานการสอนลักษณะงานโดยทั่วไป

Read more

การบรรยายเรื่อง NEW DLTV TELETRAINING 2018

ตารางการเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง NEW DLTV TELETRAINING 2018 9 พ.ค.2561 เวลา 09:00-12:30 น. ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะครับ

Read more

การดำเนินงาน”New DLTV”

การดำเนินงาน”New DLTV” ในส่วนของต้นทางมีสถานีโทรทัศน์และโรงเรียนวังไกลกังวลถือเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าท่ีในการถ่ายทอดการเรียนการสอน และผลิตรายการโดย…มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ 4 ประการ ดังน้ี

Read more

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน มีเป้าหมายหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551และที่แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วยสองภาคส่วน ได้แก่ สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more
error: Content is protected !!