แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

Download article as PDF สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 พ.ศ. 2560 – 2564

Read more

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

Download article as PDF การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดย ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579

Download article as PDF สรุปยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 2560 – 2579          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

Read more
error: Content is protected !!