เมื่อ…ครูต้องสอนแบบออนไลน์

เมื่อ…ครูต้องสอนแบบออนไลน์ควรจะ..ทำแบบไหนดี? รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จึงเป็นอีก 1 วิธีที่อยากมานำเสนอให้ทุกท่านได้ลองศึกษาและนำไปใช้กันครับ

Read more

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเชิงปัญญา

บทบาทของผู้สอนในห้องเรียนตามแนวคิดเพียเจต์ ที่สำคัญคือ การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่ให้ผู้เรียนได้สำรวจ ค้นหาตามธรรมชาติในห้องเรียนควรเติมสิ่งที่น่าสนใจที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างตื่นตัวโดยมีกระบวนการ

Read more

แนวคิด Tesla Cybertruck สู่วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วย STEAM Education

เมื่อ Tesla Cybertruck รถกระบะไฟฟ้าดีไซน์แหวกแนวถือกำเหนิดขึ้น เราในฐานะผู้สอนควรทำอย่างไร ?

Read more

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework) เพื่อการสอนด้วย Google Sites ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework)
ผู้สอนต้องตั้งคำถามให้ได้ว่า

จะสอนด้วยเทคโนโลยีอะไร? (Technology: T)

จะสอนเรื่องอะไร? (Content: C)

มีวิธีการสอนอย่างไร? (Pedagogy: P)

จะสอนเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีที่เลือกได้อย่างไร? (Technology Content Knowledge: TCK)

จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเนื้อหาที่เลือกได้อย่างไร? (Pedagogy Content Knowledge : PCK)

จะทำการส่งเนื้อหาหรือเผยแพร่ชิ้นงานผ่านเทคโนยีที่เลือกได้อย่างไรบ้าง (Technology Pedagogy Knowledge:TPK)

Read more

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

ที่มาของ Smart Classroom (สมาร์ท คลาสรูม)         Smart (สมาร์ต) แปลว่า ฉลาด,เฉียบคม,หลักแหลม,มีไหวพริบ,ปราดเปรื่อง ที่มา: http://th.w3dictionary.org/index.php?q=smart          คำว่า Smart (สมาร์ต) สามารถแปลความหมายได้หลากหลายความหมายแต่โดยรวมๆ อาจเรียกได้แบบรวมๆ

Read more

จะ..เลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 6

ผู้สนับสนุนเนื้อหา  HSK   IELTS british council   IELTS IDPH สรุปตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและหรือ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ (5คะแนน)    1.3

Read more

จะ..เลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 5

1.2.4 คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้ มีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร (10 คะแนน)

Read more

สรุปมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

เมื่อผู้เรียนเปรียบดังผลไม้

เพราะ…ผู้เรียนเปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของ ผัก ผลไม้ ที่…มีความต้องการในการเจริญเติบโต ที่…แตกต่างกัน มีความ “ต้องการแสงแดด” เพื่อ..การเจริญเติบโตไม่เท่ากัน

Read more

ทำไมต้องพัฒนาหลักสูตรทักษะอาขีพ

นโยบายพัฒนาประเทศ ที่กำลังเดิน   เพื่อไปให้ถึง ในอีก 20ปี ข้างหน้า   หรือที่เรียกว่า ไทยแลน 4.0   จะมีการสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   ที่ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   เพื่ออนาคต (New

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ