fbpx

สรุปมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

เมื่อผู้เรียนเปรียบดังผลไม้

เพราะ…ผู้เรียนเปรียบเหมือนการเจริญเติบโตของ ผัก ผลไม้ ที่…มีความต้องการในการเจริญเติบโต ที่…แตกต่างกัน มีความ “ต้องการแสงแดด” เพื่อ..การเจริญเติบโตไม่เท่ากัน

Read more

ทำไมต้องพัฒนาหลักสูตรทักษะอาขีพ

นโยบายพัฒนาประเทศ ที่กำลังเดิน   เพื่อไปให้ถึง ในอีก 20ปี ข้างหน้า   หรือที่เรียกว่า ไทยแลน 4.0   จะมีการสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย   ที่ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ   เพื่ออนาคต (New

Read more

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัย ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ปีพ.ศ. 2561

Read more

เมื่อทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต

อนาคตมาเร็วกว่าที่คิด นักศึกษาใหม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต เพราะในศตวรรษที่21

Read more

เมื่อคนไม่อ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ลงในกระดาษ

ในยุคนี้ “คนไม่อ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ลงในกระดาษ แต่…ยังอ่านหนังสือที่พิมพ์ในจอ จึง…ไม่ซื้อหนังสือไม่เดิน…ไปที่แผงแผง…หายไป

Read more

สรุป สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Read more

Social Movement “การเคลื่อนไหวทางสังคม”

Social Movement หรือ “การเคลื่อนไหวทางสังคม” เป็นปฏิบัติการของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเชื้อชาติ สิทธิผู้หญิง LGBT โรคเอดส์ คนพิการ ฯลฯ

Read more

สรุป สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 4 สาระ จำนวน 10 มาตรฐาน

Read more

สรุปหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Read more
error: Content is protected !!