เมื่อทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต

Download article as PDF อนาคตมาเร็วกว่าที่คิด นักศึกษาใหม่ทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าคนในอดีต เพราะในศตวรรษที่21

Read more

เมื่อคนไม่อ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ลงในกระดาษ

Download article as PDF ในยุคนี้ “คนไม่อ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรพิมพ์ลงในกระดาษ แต่…ยังอ่านหนังสือที่พิมพ์ในจอ จึง…ไม่ซื้อหนังสือไม่เดิน…ไปที่แผงแผง…หายไป

Read more

สรุป สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น

Download article as PDF หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Read more

Social Movement “การเคลื่อนไหวทางสังคม”

Download article as PDF Social Movement หรือ “การเคลื่อนไหวทางสังคม” เป็นปฏิบัติการของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน ที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเชื้อชาติ สิทธิผู้หญิง LGBT โรคเอดส์ คนพิการ ฯลฯ

Read more

สรุป สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Download article as PDF กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 4 สาระ จำนวน 10 มาตรฐาน

Read more

สรุปหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

Download article as PDF มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Read more

ข้อดีของการทำ Educational Videos

Download article as PDF ข้อดีของการทำ Educational Videos เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประโยชน์กับห้องเรียนออนไลน์ของผู้สอน

Read more

เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการเรียนรู้

Download article as PDF เครื่องมือทรงพลังที่สุดสำหรับการเรียนรู้ คือ… เครื่องมือที่ผู้เรียนชอบใช้อยู่เป็นประจำมากที่สุด แต่ในความเป็นจริง คือ… “ผู้สอนมักนึกถึงแต่เนื้อหาและรู   ปแบบการเรียน”

Read more

เมื่อครูต้องสอนทักษะการคิดแก้ปัญหา

Download article as PDF เราๆ ท่านๆ ไม่เท่าไหร่ แต่…เด็กที่เกิดมาในศตวรรษที่ 21 นี้ จะทำงาน จะใช้ชีวิตกันได้อย่างไร ในอนาคตถ้าพวกเขายังไม่ได้รับการฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Read more
error: Content is protected !!