fbpx

7 คำตอบเกี่ยวกับ HCEC

HCEC (Human Capital Excellence Center) เป็นศูนย์รวมในการเพิ่มขีดความสามารถของทุนมนุษย์ ที่มีเป้าหมายหลักในการช่วยให้ระบบการศึกษาดีขึ้นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน

Read more

6 เหตุผลที่ DEEP จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform) หรือ DEEP หนึ่งในกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษายกกำลังสอง ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ได้ดีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนได้ตรงตามทักษะที่ต้องการ

Read more

แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

โครงสร้างการบริหารศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

แนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ [HCEC]

แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ(Excellence Individual Development Plan: EIDP) มาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP มาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP เกี่ยวข้องกับบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และ มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ดังนี้ แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

Read more

สรุปการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ให้เจ้าหน้าที่ ICT ของศูนย์ HCEC

สรุปการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ให้เจ้าหน้าที่ ICT ของศูนย์ HCEC

Read more

สรุปการประชุมสัมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบผู้ใช้งาน DEEP และรับฟังนโยบายการขับเคลื่อน digital platform ของกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปการประชุมสัมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบผู้ใช้งาน DEEP และรับฟังนโยบายการขับเคลื่อน digital platform ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more
error: Content is protected !!