fbpx

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยโปรแกรม Padlet

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยโปรแกรม Padlet

Read more

การสร้างคลิปวิดีโอด้วย Google Meet เพื่อการสอนย้อนหลัง

การสร้างคลิปวิดีโอด้วย Google Meet เพื่อการสอนย้อนหลัง

Read more

ตารางการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และ ครู” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more

การสร้างกิจกรรม (Assignment) สำหรับการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom

นายณัฏฐพล กล่าวว่า ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน ช่องทางแรก เรียกว่า On Air คือ “การเรียนผ่านทีวีดิจิทัล” ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา

Read more
error: Content is protected !!