fbpx

รีวิวผลการใช้งาน Chromebook ในชีวิตประจำวัน และเพื่อการทำงานในการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษาด้วย Google Work Space for Education

รีวิวผลการใช้งาน Chromebook ในชีวิตประจำวัน และเพื่อการทำงานในการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษาด้วย Google Work Space for Education

Read more

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยโปรแกรม Padlet

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกด้วยโปรแกรม Padlet

Read more

การสร้างคลิปวิดีโอด้วย Google Meet เพื่อการสอนย้อนหลัง

การสร้างคลิปวิดีโอด้วย Google Meet เพื่อการสอนย้อนหลัง

Read more

ตารางการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และ ครู” ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more
error: Content is protected !!