ความคิดเห็นในการที่จะนำ “DLIT/DLTV” ไปสอนในห้องเรียน

ผลการแสดงความคิดเห็นในการที่จะนำ DLIT/DLTV”  ไปสอนในห้องเรียนได้อย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ?

จากการอบรม  หัวข้อเรื่อง “การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT)”

 

…ของข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 356 คน ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพ

จากประเด็นคำถาม

 

ในการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV/DLIT) “ท่านคิดว่าการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้ DLIT/DLTV เพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ ท่านจะทำอย่างไร และควรมีแนวทางอย่างไร ?

Made with Padlet

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!