Growth Mindset

Growth Mindset คือ การที่เด็กนักเรียน หรือครูมีความอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาบุคคลเหล่านี้จะชอบความท้าทายและมองว่าความผิดพลาดเป็นบทเรียนซึ่งอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“Learner Mindset”

…”Growth Mindset” จะต้องเริ่มจาก “ผู้บริหารสถานศึกษา” “ครู” ไปสู่ตัวเด็ก “นักเรียน”

… เพื่อกระตุ้นให้เกิด ความ…กระตือรือร้นที่จะเรียน อยาก…เรียนรู้ตลอดเวลา และทำให้เด็ก…ขยันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหนทางสู่ความสำเร็จ 4 ประการ หรืออิทธิบาท 4 ได้แก่

ฉันทะ (มีความอยากรู้อยากเรียน)

วิริยะ (มีความเพียรพยายาม)

จิตตะ (มีความสนใจ มีสมาธิ)

วิมังสา (มีการทบทวน ตรวจสอบตัวเองตลอดเวลา)

…ดังนั้นการจัดการศึกษาที่ดีจึงควรมีองค์ประกอบสามัญของระบบการศึกษาที่ดี 8 ประการที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลก ดังนี้

1) การมีวิสัยทัศน์และภาวะความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง (Vision and Leadership)คือ “ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง”เช่น นายลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์

2) การตั้งมาตรฐานระดับสูง (Ambitious Standards)ด้วยการ “กำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายสูงในทุกเรื่อง” เช่น นักเรียน ครู สถานศึกษา หรือแม้แต่หลักสูตรโดยมีความเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายสามารถทำได้

3) ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (Commitment to Equity) ต้องมี “ความมุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียน” ในต่างจังหวัดและโรงเรียนในเมืองให้ได้

4) การได้มาและการคงไว้ซึ่งครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ (High-Quality Teachers and Leaders)

5) ความร่วมมือในการทำงานของทุกภาคส่วนที่สอดคล้องกัน (Alignment and Coherence)การดำเนินงานของ “ทุกภาคส่วนจะต้องมีความสอดคล้องกัน”ทั้งผู้ที่รับผิดชอบเรื่อง “การประเมิน” “การจัดทำหลักสูตร” และ “การจัดการ”

6) การบริหารจัดการที่ดีและการมีความรับผิดชอบ (Management Accountability)

7) การสร้างแรงจูงใจแก่เด็กนักเรียน (Student Motivation)ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมาก แต่…..เมื่อพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาส่วนใหญ่…จะเน้นไปที่หน่วยงาน และบุคลากร

8) การมุ่งเน้นพัฒนาเพื่ออนาคตในระดับโลก (Global and Future Orientation)ประเทศที่พัฒนาแล้ว “มักจะมองโลกในอนาคต” “มองไปข้างหน้า” เนื่องจาก…..”โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

ดังนั้น…. “หลักสูตรการเรียนการสอนจึงต้องเปลี่ยนไปด้วย”

ที่มา: http://www.moe.go.th/websm/2017/apr/173.htm

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ