fbpx

สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ศธ (ตาม ว 7 ปี 2564 )

สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ศธ (ตาม ว 7 ปี 2564 )

กำหนดเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

1. การย้ายกรณีปกติ

 • ผู้ขอย้ายต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย
 • ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม
 • ผอเขตทุกเขตในจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพ และจัดลำดับผู้ขอย้าย
 • การพิจารณาย้ายให้พิจารณาสถานศึกษาประเภทเดียวกันที่มีขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัดพร้อมกันก่อน
 • เมื่อพิจารณาย้ายขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันแล้วเสร็จหากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ให้พิจารณาย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาได้โดยต้องพิจารณาย้ายข้ามขนาดตามลำดับ
 • หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ให้พิจารณาย้ายผู้ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาต่างประเภท
 • หากยังมีตำแหน่งว่างในสัดส่วนรับย้ายเหลืออยู่ให้นำมาย้ายต่อเนื่องกันได้จนไม่มีคำร้องขอย้ายแล้วให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือนั้นไปใช้ได้ตามความเหมาะสม

2. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

2.1 ประเภทเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • กำหนดให้ กศจ. เห็นชอบรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษานั้นให้ สพท. ประกาศรายชื่อสถานศึกษา
 • ผอ เขต พิจารณา รายชื่อและสอบถามความสมัครใจของผู้ที่ประสงค์จะให้ย้ายแล้วให้ อกศจ กลั่นกรองการย้ายก่อนเสนอ กศจ. พิจารณาย้าย

2.2 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา

 • ให้ย้ายกรณีเกิดปัญหาและมีความจำเป็นต้องย้ายเพื่อแก้ปัญหานั้นทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนย้าย

3. การย้ายกรณีพิเศษ

 • เป็นการย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิตหรือเจ็บป่วยร้ายแรงหรือดูแลพ่อแม่คู่สมรสที่เจ็บป่วยร้ายแรงให้ย้ายเหมือนกรณีการย้ายปกติแต่ไม่ต้องมีการประเมินศักยภาพและไม่ต้องนำระยะเวลาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีปกติมาใช้
 • ให้ดำเนินการย้ายได้ตามเวลาอันสมควรแต่ต้องไปสถานศึกษาที่มีขนาดเท่าเดิมหรือขนาดเล็กกว่าเดิมเท่านั้น

ที่มา : ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนฯ พ.ศ. 2564

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!