fbpx

ประวัติและผลงานทางวิชาการของวิทยากร

ประวัติและผลงานทางวิชาการของวิทยากร ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

1. ชื่อ- นามสกุล ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

2. สังกัด/ตำแหน่ง  

สถานที่ทำงาน   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

3.1 ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้กูเกิ้ลสำหรับการจัดการศึกษา (Google Trainer Certified)

3.2 ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ Microsoft Office applications (ICT3 Digital Literacy Certification: Global Standard 5)

3.3 ผู้เชี่ยวชาญการโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ด้านครูเทคโนโลยี (SMT)

3.4 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

3.5 ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

3.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน (Project based Learning)

3.7 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย TAPACK Model

3.8 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านโซเชียลมีเดีย (social media for Learning)

3.9 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย เทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality: AR)

3.10 การออกแบบการสอน (Instructional Design: ISD) 

3.11 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Environment)

4. ตำแหน่งทางวิชาการ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

5. ประวัติการศึกษาในระดับปริญญา

คุณวุฒิ (ระบุชื่อปริญญาและสาขาวิชาที่จบ)ปีที่สำเร็จการศึกษาสถานที่จบ/ประเทศ
ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)2540ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)2548ม. เกษตรศาสตร์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)2553ม. รามคำแหง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)2558ม. เกษตรศาสตร์

– นิสิตแลกเปลี่ยน ฝึกปฏิบัติงาน และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (2013) จำนวน 2 ภาคเรียนที่ University of Northern Colorado (UNC) เมือง Greeley มลรัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา

          – ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนารูปแบบระบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อ 3 แบบ
ด้านทักษะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

 6. สถานที่ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์

            

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

505, ถนนโคกกรวด-หนองปลิง, ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง จังหวัดนครราชสีมา, 30280

 โทรศัพท์ 063-1655329 Email: musicmankob@gmail.com Anusorn.h@obec.moe.go.th

7. ประสบการณ์การทำงานในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/นักวิจัย
 2. กรรมการสอบ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยานิพนธ์
 3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรม
 4. อาจารย์พิเศษ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จากสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
 6. คณะทำงานกลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านดิจิทัลเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Literacy) ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Management Center: HCEMC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 7. ผู้คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ Co-Leader DEEP ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 8. ผู้เชี่ยวชาญการโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ด้านครูเทคโนโลยี
 9. ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้กูเกิ้ลสำหรับการจัดการศึกษา (Google Certified Educator Level 2)
 10. ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ Microsoft Office applications (ICT3 Digital Literacy Certification: Global Standard 5)
 11. วิทยากรบรรยาย ด้านการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

ผลงานระดับชาติ 

1. ครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562

2. รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม (ครูผู้สอน) ด้านนวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2559

3. รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคลยอดเยี่ยม (ครูผู้สอน) ด้านนวัตกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในรายการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจำปี 2554

4. รางวัลหนึ่งแสนครูดี ระดับประเทศ 2554

5. ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย์ (สพฐ.) ครูที่ปรึกษานักเรียนแข่งขันศักยภาพระดับชาติ “สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล” ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2552 (สพฐ.)

6. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทครู/อาจารย์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (2552)

7. รางวัล “ครูดีในดวงใจ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551

8. ครูที่ปรึกษานักเรียนแข่งขันศักยภาพระดับชาติ “เก่งสร้างชาติ” ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2551 (สพฐ.)

ผลงานเผยแพร่ออนไลน์

ดาวน์โหลดไฟล์ประวัติได้ที่นี่

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!