111

สรุปแนวทางการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน และได้รับการประเมินในทุกภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ
กลุ่มที่ต้องขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะด้วย การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ศธ 0206.3/ 0635 ) ทุกปีการศึกษา
กลุ่มที่ไม่มีวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกลุ่มที่ต้องขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะต้องรับ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 6/2562) ทุกปีการศึกษา

Read more

จะ..เลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 6

ผู้สนับสนุนเนื้อหา  HSK   IELTS british council   IELTS IDPH สรุปตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและหรือ พัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ (5คะแนน)    1.3

Read more

จะเลื่อนเงินเดือนต้องเตรียมตัวอย่างไร? ถึงจะได้ระดับ 5 ทุกตัวชี้วัด ตอนที่ 2

การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

Read more
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ