fbpx

คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และวิดีทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครู สถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาส

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

Read more

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

เมื่อ…ต้องสอนแบบ Active Learning

Read more

แนวทางการขับเคลื่อน Active Learning สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการขับเคลื่อน Active Learning สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Read more

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

สรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read more
error: Content is protected !!