fbpx

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning :  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

Read more

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read more

สรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

สรุปถอดบทเรียนการปฏิบัติ Active Learning : โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

Read more

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

เมื่อต้องสอนแบบ Active Learning ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ

Read more

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework) เพื่อการสอนด้วย Google Sites ในกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

กรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (TPACK Framework)
ผู้สอนต้องตั้งคำถามให้ได้ว่า

จะสอนด้วยเทคโนโลยีอะไร? (Technology: T)

จะสอนเรื่องอะไร? (Content: C)

มีวิธีการสอนอย่างไร? (Pedagogy: P)

จะสอนเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีที่เลือกได้อย่างไร? (Technology Content Knowledge: TCK)

จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเนื้อหาที่เลือกได้อย่างไร? (Pedagogy Content Knowledge : PCK)

จะทำการส่งเนื้อหาหรือเผยแพร่ชิ้นงานผ่านเทคโนยีที่เลือกได้อย่างไรบ้าง (Technology Pedagogy Knowledge:TPK)

Read more

รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัย ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ปีพ.ศ. 2561

Read more

เมื่อครูแก่ๆ หัดเล่นเกม ROV

เพราะสิ่งรอบๆ ตัวเราเปลี่ยนไปทุกวันโดยที่เราไม่ทันได้คิดว่าสิ่งที่เรารู้แล้วคิดว่าดีแล้วในสมัยก่อนมันดี แต่…กับคนยุคใหม่เขาไม่ทำแบบเราแล้วครับ

Read more

เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีอยู่มากมายหลายสังกัดแต่สิ่งที่จะมาตอบโจทย์ ครู และนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นยังไม่มีปรากฏในการให้บริการ

Read more

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Read more
error: Content is protected !!