fbpx

การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติตาม ว 4/2564

การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติตาม ว 4/2564

การประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน

 1. มีระยะเวลาการดำารงตำแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
 2. มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
 3.  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

การประเมิน และผลงานที่เสนอ

ด้านที่ 1 ด้านทักษะ . . .

แผนการจัดการเรียนรู้ /แผนพัฒนา . . . (PDF)

  • ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์. . .

  • ไฟล์ดิจิทัล
  • ไฟล์วีดิทัศน์

ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (PDF)

  • ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม (ชช.)
  • ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ชชพ.) (ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (TCI) ชชพ.)

การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติตาม ว 4 2564 (เฉพาะตาแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์)

สรุปคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน (ตำแหน่งครู/ผู้บริหารสถานศึกษา/ศึกษานิเทศก์)

คุณสมบัติตามเกณฑ์ (นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)กรณีปกติกรณีปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ (เฉพาะวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ)กรณีลดระยะเวลาตาม ว 4/2564จากกรณีปกติ
1) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/วิทยฐานะไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกันนับระยะเวลาทวีคูณ กรณีปกติ (4 ปีติดต่อกัน เหลือ 2 ปีติดต่อกัน)3 ปีติดต่อกัน
2) การพัฒนางานตามข้อตกลงในตำแหน่ง/ วิทยฐานะที่ดำรงอยู่ย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน ผ่านเกณฑ์และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดย้อนหลัง 1 รอบการประเมิน ผ่านเกณฑ์และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดย้อนหลัง 2 รอบการประเมิน ผ่านเกณฑ์และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง4 ปี  2 ปี3 ปี

ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท., รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กทม., ผอ.สช.อำเภอ, รองผอ.สช.จังหวัด

คุณสมบัติตามเกณฑ์ (นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
1) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/ วิทยฐานะ  ไม่น้อยกว่า 1 ปี  ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2) การพัฒนางานตามข้อตกลง  ย้อนหลัง 1 รอบการประเมิน ผ่านเกณฑ์ และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ย้อนหลัง 2 รอบการประเมิน ผ่านเกณฑ์ และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ย้อนหลัง 1 ปีย้อนหลัง 3 ปี

ตำแหน่ง ผอ.สพท., ผอ.กศน.จังหวัด/กทม., ผอ.สช.จังหวัด

คุณสมบัติตามเกณฑ์ (นับถึงวันที่ยื่นคำขอ) ขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
1) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/ วิทยฐานะ  ไม่น้อยกว่า 1 ปีไม่น้อยกว่า 2 ปี
2) การพัฒนางานตามข้อตกลง  ย้อนหลัง 1 รอบการประเมิน ผ่านเกณฑ์ และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดย้อนหลัง 1 รอบการประเมิน ผ่านเกณฑ์และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ย้อนหลัง 1 ปีย้อนหลัง 2 ปี

การยื่นคำขอ

ตำแหน่งยื่นคำขอต่อรอบการยื่น
ครูสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาสพท.ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ศึกษานิเทศก์สพท./ศธจปีละ 1 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับปีละ 1 ครั้ง

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!