fbpx

มาตฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มาตฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564)

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนดให้ ก.ค.ศ.จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐนะ และมาตรฐานตำแหน่งทางวิชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นบรรทัดฐานทุกตำแหน่ง ทุกวิทยฐานะ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอาศัยตามความในมาตรา 9 (4) และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. จึงกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ให้เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอันที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น ไว้ดังนี้

ประเภท ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา

สายงาน การสอน

ชื่อตำแหน่ง            

 • ครูผู้ช่วย
 • ครู

ชื่อวิทยฐานะ     

 • ครูชำนาญการ
 • ครูชำนาญการพิเศษ
 • ครูเชี่ยวชาญ
 • ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเกท ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา

สายงาน บริหารสถานศึกษา

ชื่อตำแหน่ง       

 • รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อวิทยฐานะ     

 • รองผู้อำนวยการชำนาญการ
 • รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
 • ผู้อำนวยการชำนาญการ
 • ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการเชียวชาญ
 • ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

สายงาน บริหารการศึกษา

ชื่อตำแหน่ง       

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อวิทยฐานะ     

 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

ชื่อตำแหน่ง       

 • รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
 • ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ชื่อวิทยฐานะ     

 • รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชำนาญการพิเศษ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชียวชาญ
 • ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ
 • ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญพิเศษ

ชื่อตำแหน่ง       

 • ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ชื่อวิทยฐานะ     

 • ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอชำนาญการพิเศษ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเชี่ยวชาญ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกขนจังหวัดชำนาญการพิเศษ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอื่น

สายงาน นิเทศการศึกษา

ชื่อตำแหน่ง       

 • ศึกษานิเทศก์

ชื่อวิทยฐานะ     

 • ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 • ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
 • ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!