fbpx

ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติด้วยหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนระดับที่ 2 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) ที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ไปสู่การปฏิบัติ มีผลผูกพันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำ แผนระดับที่3 ซึ่งเป็นการแปลงแผนระดับที่ 1 และ2 ไปสู่การปฏิบัติโดยโครงการ/การดำเนินงานต้องมี ความสอดคล้อง มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์

“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”

การแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติด้วยหลักความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z)

ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) = ประเด็นยุทธศาสตร์

Z คือ เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1 ที่มีความสำคัญเป็นกรอบเป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาประเทศให้กับแผนระดับอื่น ๆ

แผนแม่บทฯ (Y)

แผนแม่บทฯ (Y) = แนวทางการพัฒนา

Y คือ เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 2 ที่ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการพัฒนา ไปสู่แนวทางการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และช่วงเวลาที่จะบรรลุผลอย่างชัดเจน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

เป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (Y2) และเป้าหมายของแผนย่อย (Y1) แผนแม่บทฯ

โครงการ (X)

โครงการ (X) = โครงการ

x คือ แผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและส่วนราชการจัดทำขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทฯ (Y) นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนงาน โครงการต่าง ๆ

สศช. จึงได้กำหนดการแสดงความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ระหว่างแผนงาน/ โครงการของส่วนราชการและยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

การจัดทาโครงการ/การดำเนินงาน (X) จะต้องส่งผลให้ค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ (Y) ขยับในทิศทาง ที่ดีขึ้นตามที่กำหนดไว้ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

ประโยชน์ของความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

หลักการความเชื่อมโยงระหว่าง XYZ จะช่วยให้ การดำเนินการรวมทั้งการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ เพื่อใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการบรรลุตามเป้าหมาย ที่ระบุในแผนแม่บทฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะ สามารถเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ในการจัดทำโครงการ หรือนโยบายบนหลักฐาน เชิงประจักษ์ในอนาคตต่อไป

ที่มา: เอกสารสร้างการรับรู้ความเป็นเลิศของสถานศึกษาภายใต้ โมเดล XYZ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!