fbpx

การจัดการฐานข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา

ง30206 การจัดการฐานข้อมูล

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                           เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต


ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลกับการใช้งานด้านต่างๆ

ปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง เพิ่มข้อมูลในตาราง ประมวลผลข้อมูลในตาราง สร้างแบบสอบถาม สร้างฟอร์ม สร้างรายงาน จัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น และสามารถใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
  2. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล
  3. สามารถออกแบบฐานข้อมูล และจำแนกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ได้
  4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
  5. สามารถสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง (Table) เพิ่มข้อมูลในตาราง และประมวลผลข้อมูลในตารางได้
  6. สามารถสร้างแบบสอบถาม (Query) ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ต้องการได้
  7. สามารถสร้างฟอร์ม (Form) บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลผ่านฟอร์มได้
  8. สามารถสร้างรายงาน (Report) นำเสนอข้อมูลตามที่ต้องการได้
  9. สามารถจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยได้
  10. ใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

รวม  10  ผลการเรียนรู้

 

โครงสร้างรายวิชา ง30206 การจัดการฐานข้อมูล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                               เวลา 40 ชั่วโมง                           คะแนนเก็บ 100 คะแนน

 

ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน (100)
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ข้อที่ 1 – ข้อมูลและสารสนเทศ

– ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

– คำศัพท์เกี่ยวกับฐานข้อมูล

4 3
2 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ข้อที่ 2, 3 – การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

– การออกแบบฐานข้อมูล

4 5
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม  Microsoft Access ข้อที่ 4 – ทำความรู้จักกับโปรแกรม Microsoft Access

– ส่วนประกอบของ

ฐานข้อมูล Microsoft Access

– การเข้าใช้งานโปรแกรม

Microsoft Access

– ส่วนประกอบหน้าต่าง

หลักของโปรแกรม Microsoft Access

2 2
4 การสร้างฐานข้อมูล และสร้างตาราง (Table) ด้วยโปรแกรม  Microsoft Access ข้อที่ 5 – การสร้างฐานข้อมูล

-การสร้างตารางจากแม่แบบตาราง (Table Templates)

-การสร้างตารางจากคำสั่งออกแบบตาราง (Table Design)

1. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

2. การป้อนข้อมูลลงในตาราง

3. การจัดการข้อมูลในตาราง

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 การสร้างแบบสอบถาม (Query) ข้อที่ 6 – ความหมายของคิวรี

– การสร้างแบบสอบถาม

โดยใช้ตัวช่วยสร้าง (Query Wizard)

– การสร้างแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ (Query Design)

4

5
สอบกลางภาคเรียน 2 20
6 การสร้างฟอร์ม (Form) ข้อที่ 7 – ประเภทของฟอร์ม

– การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้าง (Form Wizard)

– การสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบ (Form Design)

4 10
7 การสร้างรายงาน (Report) ข้อที่ 8 – ประเภทของรายงาน

– มุมมองของรายงาน

– การสร้างรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้าง (Report Wizard)

– การสร้างรายงานในมุมมองออกแบบ (Report Design)

4 5
8 การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ข้อที่ 9

 

– ความหมายของแมโคร

– การสร้างแมโคร

– การตั้งรหัสผ่านฐานข้อมูล

 

 

2 5
9 การออกแบบประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ข้อที่ 10 การสร้างโครงงานระบบการจัดการฐานข้อมูลกรณีศึกษางานด้านต่าง ๆ

 

8 20
สอบปลายภาคเรียน 2 20
รวมตลอดภาคเรียน 40 100

 

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!