fbpx

การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการ R – C – A

การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการ R – C – A

เป็นกลยุทธในการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านการสะท้อนและบทสนทนากับเพื่อนและบุคคลอื่น

อธิบายได้ว่า

 

R : Reflect (สะท้อน) 

เป็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนความรู้สึกหรือมุมมองของตนเป็นการถามถึงสิ่งที่ผู้เรียนสังเกตเห็น มองเห็น หรือสัมผัสหรือถามถึงความรู้สึกของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในขณะร่วมกิจกรรมโดยผู้เรียนจะพิจารณาว่า

“ ฉันเพิ่งได้เรียนรู้อะไร?”

“มีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างภายนอกตัวฉันและภายในตัวฉัน”

ผู้เรียนจะจดจำประสบการณ์และทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

 

C : Connect (เชื่อมโยง)

เป็นคำถามเพื่อให้ผู้เรียน

ได้คิดเชื่อมโยง เป็นการถาม

เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง

ประสบการณ์หรือความรู้ที่มีมาก่อน

กับประสบการณ์หรือความคิด

ที่เกิดจากการเรียนรู้ใหม่

ในชั่วโมงนั้นผู้เรียนจะพิจารณาว่า

“ประสบการณ์นี้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร”

“มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนเคยรู้ เชื่อ และรู้สึกอย่างไรบ้าง”

“เสริมสร้างหรือขยายมุมมองของผู้เรียนหรือไม่”

“คัดค้านหรือหักล้างความคิดของผู้เรียนหรือไม่”

A: Apply (ปรับใช้)

เป็นคำถามเพื่อการปรับใช้หรือประยุกต์

เป็นการถามถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่

ในปัจจุบันไปปรับใช้ในสถานการณ์ใหม่

ที่อาจจะเผชิญเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการเผชิญกับเหตุการณ์

หรือสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต

ผู้เรียนจะพิจารณาว่า

“ส่ิงที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในครั้งนี้นำไปปรับใช้ได้
อย่างไรในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกัน”

“ผู้เรียนจะใช้สิ่งที่เพิ่งได้เรียนรู้มาเพื่อประโยชน์ของ
ตัวเอง ของผู้อื่นและเพื่อกลุ่มของผู้เรียนอย่างไร”

 

สรุปว่า

การสะท้อน-เชื่อมโยง-ปรับใช้นี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มพิจารณาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาอย่างมีสติเชื่อมโยงประสบการณ์เหล่านั้นกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้ว และวางแผนที่จะใช้ต่อไป

ที่มา: ทักษะชีวิต รหัสครูศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 หน้า 18

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!