fbpx

เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการเรียนรู้

เครื่องมือทรงพลังที่สุดสำหรับการเรียนรู้

คือ… เครื่องมือที่ผู้เรียนชอบใช้อยู่เป็นประจำมากที่สุด

แต่ในความเป็นจริง คือ… “ผู้สอนมักนึกถึงแต่เนื้อหาและรู

 

ปแบบการเรียน”

 

โดย…”ไม่ได้เอางานวิจัยมาใช้กับการศึกษาของเด็ก ๆ” มา

กพอ

และ…ถึงแม้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่…”ก็ยังใช้วิธีการสอนและเนื้อหาเหมือนเมื่อ 30 ปี”

ที่ผ่านมา จึง…”ทำให้การเรียนการสอนไม่ประสบความสำเร็จ”

“สตีฟ จ็อบส์” ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแอปเปิล กล่าวว่า…”เทคโนโลยีก็เหมือนกับจักรยานที่ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคนคนหนึ่งเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง”

และเขาเชื่อว่า… “ทุกคนสามารถเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนโลกได้”

 

ดังนั้นผู้สอนต้อง… “สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มที่” จึงจะช่วยให้…การเรียนรู้บรรลุสู่เป้าหมายได้และเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ให้การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนลงมือค้นคว้าด้วยตัวเองโดยสื่อการเรียนควรเป็นรูปแบบดิจิทัล โต้ตอบได้ เสริมสร้างประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน และการเรียนต้องไม่ใช้การท่องจำ”

 

ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วรูปแบบการศึกษาจึงต้องปรับตัวโดยสิ่งที่จะเข้ามาในห้องเรียนเร็ว ๆ นี้จะเป็นพวก

“ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence-AI)”

“การเรียนรู้แบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning)

“ระบบสั่งงานด้วยเสียง” ( Intelligent Personal Assistant )

“อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง” (Internet of Things: IOT)

“ภาพ 3 มิติ” (3D)

“ภาพเสมือนจริง” (Augmented Reality: AR)

และเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ (3D printing)

___

ดังนั้น การสอนแบบการเรียนรู้บนความท้าทาย (Challenge Based Learning: CBL) จะช่วยปรับปรุงแนวความคิดให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้ร่วมกันเกิดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอน และผู้เรียนที่สำคัญผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบให้เขาเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวเพื่อช่วยแก้ปัญหาของชุมชน

 

ผู้สอนจึงต้องหันมาถามตัวเองว่าเริ่มเตรียมที่จะเข้าใจ และนำสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการศึกษาแล้วหรือยังครับ ^___^

___

สรุปจากที่มา:

https://www.prachachat.net/education/news-66409

 

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!