ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ หมายถึง การเลือก คัดสรร ใช้ สร้างและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางกาศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้

ระดับคุณภาพ 1
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
เลือกใช้และหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้1. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
2. บันทึกการใช้สื่อ
3. แผนการจัดการเรียนการรู้
ระดับคุณภาพ 2
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. คัดสรรและหรือพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นำไปใช้นการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
1. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
2. บันทึกการใช้สื่อ
3. แผนการจัดการเรียนการรู้
4. แบบประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 3
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. สร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. สามารถนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทโกล้เคียง
1. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
2. บันทึกการใช้สี่อ
3. แผนการจัดการเรียนการรู้
4. แบบประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
5. หลักฐานการนำผลมาปรับปรุง พัฒนา ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
6. หลักฐานการเผยแพร่ หรือแบบตอบรับ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
ระดับคุณภาพ 4
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. สร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. สามารถนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

4. เป็นแบบอย่างที่ดี
1. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
2. บันทึกการใช้สื่อ
3. แผนการจัดการเรียนรู้
4. แบบประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
5. หลักฐานการนำผลมาปรับปรุง พัฒนา ให้มีคุณภาพสูงขึ้น
6. หลักฐานการเผยแพร่ หรือแบบตอบรับ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
7. หลักฐานร่องรอย การเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ
ระดับคุณภาพ 5
ข้อกำหนดระดับคุณภาพตัวอย่างเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย
1. สร้างและพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3. สามารถนำสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียง

4. เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำ
1. สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
2. บันทึกการใช้สื่อ
3. แผนการจัดการเรียนการรู้
4. แบบประเมินการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
5. หลักฐานการนำผลมาปรับปรุง พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
6. หลักฐานการเผยแพร่ หรือแบบตอบรับสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้
7. หลักฐาน ร่องรอยการเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ
8. หลักฐาน ร่องรอยการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการยกย่องในวงวิชาชีพ
9. หลักฐานการสร้างเครือข่าย การสร้างสื่อ/พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. หลักฐานและร่องรอยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:: Link เอกสารต่าง ๆ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมเอกสารเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่กำลังจะเตรียมเอกสารเข้ารับการประเมิน ควรต้องศึกษาเอกสารและแนวทางเพิ่มเติม โดยประสานงานกับ สำนักเขตพื้นที่การศึกษา หรือ แนวทางของเอกสารจาก กศจ. แต่ละจังหวัดก่อนครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
musicmankob@gmail.com

ที่มา: คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส่วนที่ 6 หน้า 86-87

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ