การประยุกต์ใช้แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วย Quizizz ตอนที่ 1

E-Testing คือ การสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์  แทนการทำแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบ และสามารถรู้ผลการทดสอบเบื้องต้นหลังจากทำข้อสอบเสร็จทันที

ระบบ E-Testing ดีอย่างไร

  1. ขยายโอกาสทางการทดสอบให้กับผู้เข้ารับการทดสอบมากยิ่งขึ้น
  2. ตอบสนองการจัดการทดสอบหลายครั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน
  3. รองรับรูปแบบของข้อสอบที่หลากหลายและมีการใช้สื่อประสมเพื่อความสมบูรณ์ของการทดสอบ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบันทึก และ วิดีทัศน์ ซึ่งการทดสอบด้วยกระดาษไม่สามารถทำได้
  4. ลดข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา ทรัพยากร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์ การขนส่ง การบริหารจัดการ การตรวจ และการประมวลผล เป็นต้น
  5. ป้องกันการทุจริตเนื่องจากแบบทดสอบมีหลายชุดและหลายแบบฟอร์ม
  6. พัฒนาระบบการทดสอบให้เป็นมาตรฐานสากล และรองรับรูปแบบการทดสอบตอบสนองนานาชาติในอนาคต
    ที่มา: https://www.niets.or.th/th/catalog/view/310

Quizizz คืออะไร

Quizizz เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ ช่วยสร้าง แบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ได้ฟรี ผู้เรียนสามารถเข้่าทำแบบทดสอบผ่าน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet หรอื Smartphone ที่เชื่อมต่อระบบ Internetได้อย่างง่ายดาย

เมื่อทำแบบทดสอบเส็จแล้ว ผู้เรียนจะสามารถทราบผลการสอบได้ในทันที และผู้สอน จะได้รับ รายงาน (Report) ได้ในทันที ผลการสอบสามารถบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 

Quizizz เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบแบบเกม เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้

อีกทั้งช่วยให้สถาบันการศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบ และเป็นการใช้เทคโนโลยี เพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เป็นอย่างดี และช่วยให้ผู้สอนมีความสะดวกสบายในการจัดการทดสอบ โดยเฉพาะสามารถลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบ

อีกทั้ง Quizizz จะช่วยในการรายงาน เพื่อให้ทราบจุดบกพร่องในการเรียนของนักเรียนแต่ละคน แต่ละเนื้อหา ว่านักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาการเรียนเรื่องใด เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น

ในด้านของผู้เรียนเอง ก็จะได้ทราบข้อมูลและประเมินตนเองได้ว่าไม่เข้าใจเนื้อหา ตรงส่วนใดเพื่อจะได้กลับไปทบทวน และทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นอีกครั้งหนึ่ง เสมือนการสร้างแรงจูงใจในการเรียน และให้ ผู้เรียน ต้องเตรียมพร้อมในการเรียนอยู่เสมอ (ที่มา: http://haexrun.blogspot.com/2018/11/quizizz.html )

การลงทะเบียนเข้าใช้ Quizizz

ขั้นตอนที่ 1 Login เพื่อเข้าสู่ระบบ https://quizizz.com/

ตัวเลือกที่1 ใช้ในกรณีที่จะล็อกอินผ่านบัญชีผู้ใช้ของ Google

ตัวเลือกที่2 ใช้ในกรณีที่ใช้บัญชีผู้ใช้ของอีเมลอื่นๆ

ตัวอย่างการเลือกใช้บัญชีผู้ใช้ของ Google

ทำการเลือกประเภทของการใช้งานทำการประเภทของการใช้งาน

หน้าต่างการทำงานเมื่อ Login เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลองทำตามและนำไปใช้ดูครับ Quizizz เป็นโปรแกรมที่มีแนวคิด หรือคอนเซ็ปต์ของสื่อที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และตัวสื่อที่ถูกทำออกมานั้นก็เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพ สื่อชนิดนี้นี้เป็นสื่อที่มีคอนเซ็ปต์เป็นเกมแนวตอบคำถาม ในตอนต่อไปจะมานำเสนอวิธีการสร้างแบบทดสอบนะครับ

อนุศร หงษ์ขุนทด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!