fbpx

สรุปแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำหนังสือแจ้ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการ

เรื่อง แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

อ้างถึง  1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

          2. หนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ 206.3/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

          3. หนังสือสำนักงาน กค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิหะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ซึ่งคุณสมบัติผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ตามข้อ 2.2 ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

โดยในแต่ละปีต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง สำหรับขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

และไม่น้อยกว่า900 ชั่วโมง สำหรับขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเซี่ยวชาญพิเศษ

โดยใน ชั่วโมงการปฏิบัติงานต้อง….มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

ต่อมาส่วนราชการแจ้งว่า หลังจากประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ในระยะเริ่มแรกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง

ครู …ส่วนใหญ่ไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

จึงขอให้ ก.ค.ศ. พิจารณาแนวทางการทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1

กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ กค.ศ. กำหนด

สามารถ…นำชั่วโมงการพัฒนาวิชการและวิชาชีพ ที่…ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่…สถาบันคุรุพัฒนากำหนด หรือหลักสูตรที่ กคศ. รับรอง

มา…ทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้

ทั้งนี้

หาก…มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครบตามที่ กค.ศ. กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แล้ว

“ไม่สามารถ…นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้”

ก.ค.ศ. ได้กำหนดแนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้

1. ให้นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาให้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เช่น

  • ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ
  • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
  • ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ เป็นตัน

ชั่วโมงการประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ และการเข้าร่วมชมรมวิชาชีพ

ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 260 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 สามารถนำมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้    

โดย…ผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา       

ทั้งนี้ ไม่สามารถนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาซีพดังกล่าว มานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาตามหลักสูตรที่ถาบันคุรุพัฒนากำหนด หรือหลักสูตรที่ กคศ. รับรอง ตามหนังสือที่อังถึง 2 – 3 ได้

2. การนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ให้ดำเนินการ ดังนี้

             2.1 ในรอบปีที่คาบเกี่ยววันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น)

กรณีไม่มี…ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ให้…นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันสิ้นรอบปีนั้น

มา…ทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้

 กรณีมี…ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ไม่ครบตามที่ กค.ศ. กำหนด

ให้…นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของรอบปีนั้นมานับรวมกันได้

  2.2 ในรอบปีที่อยู่ในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

กรณีไม่มี…ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ให้…นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิขาชีพของรอบปีนั้น

มา…ทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ได้

“ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

กรณีมี…ชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ให้…นำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพและชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) “ของรอบปีนั้น”

“มานับรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง”

 2.3 ในรอบปีที่คาบเกี่ยววันที่ 4 กรกฎาคม 2562

                    กรณี…มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
“ไม่ครบตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด”

ให้…นำชั่วโมการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

ตั้งแต่วันแรกของรอบปี ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของรอบปีนั้น”
มานับรมกันแล้ว

“ต้องไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นตันไป ต้องมีชั่วโมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ทั้งนี้ เมื่อนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แล้ว ต้องมีชั่วโมงการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง

สรุปได้ว่า กรณีไม่มีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หรือมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไม่ครบตามที่ กค.ศ. กำหนด ในช่วง “ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 260 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 “

ท่านสามารถ…นำชั่วโมงการพัฒนาวิชการและวิชาชีพ “ที่ไม่ใช่การอบรมตามหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด หรือหลักสูตรที่ กคศ. รับรอง มาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ได้

ลองศึกษาตามกันดูนะครับ หรือสามารถ Add Line มาคุยกันได้ที่ musicman

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ที่มา: แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!