ว 2/2563 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งไปยัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใจความว่า

          ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว3/2554)

เพื่อ…นำผลการพัฒนาไปใช้ในการ แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นสำเร็จหลักสูตรการพัฒนา ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ นั้น

เนื่องจากสำนักงาน กค.ศ. ได้รับคำขอหารือจาก…ส่วนราชการ

กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ยื่นคำขอรับการประเมิน เพื่อขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิม

ต่อมา เปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งใหม่ จะ…สามารถนำผลการพัฒนามาใช้ประกอบการแต่ตั้ง เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะในตำแหน่งใหม่ได้ หรือไม่ โดยมีกรณีดังต่อไปนี้

กรณีมีผลการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน…แต่งตั้งห้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งใหม่ และพัฒนาภายหลังเปลี่ยนตำแหน่ง

กรณีมีผลการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิม ก่อนเปลี่ยนตำแหน่ง และผลการพัฒนายังไม่หมดอายุ

กรณีมีผลการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น “วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” ในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิม ภายหลังจากเปลี่ยนตำแหน่ง’

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า…เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน จึงมีมติกำหนดแนวปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

กรณีที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง

สามารถ…นำผลการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน…แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ทั้งในตำแหน่ง ที่…ขอรับการประเมินไว้เดิม หรือตำแหน่งใหม่ทุกกรณี

มา…ใช้ในการแต่งตั้ง เพื่อ…ขอมีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…ได้

ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จะได้รับการแต่งตั้งให้มี และเลื่อนวิทยฐานะได้

ต้อง...ไม่ก่อนวันที่ได้รับการอนุมัติให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ และ

ไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

สรุปใจความได้ว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของตัวเอง เช่น จากครู ไปเป็นผู้อำนวยการ ถ้าเคยอบรม ว3/2554 หรือชื่อเต็มเรียกว่า หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เพื่อ…นำผลการพัฒนาไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ผู้นั้นสำเร็จหลักสูตรการพัฒนา ไปขอมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะ ทั้งในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินไว้เดิม หรือตำแหน่งใหม่ทุกกรณี ได้ครับ ^__^

เร่งมือพัฒนาผลงานกันนะครับ หากมีข้อสงสัยสามารถ Add Line มาคุยกันได้ครับที่ musicmankob

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

ที่มา: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ