fbpx

การสร้างกิจกรรม (Assignment) สำหรับการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom

นายณัฏฐพล กล่าวว่า ได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ก็สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้

หากทำไม่ได้ก็จะจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลแทน

ช่องทางแรก เรียกว่า On Air คือ “การเรียนผ่านทีวีดิจิทัล” ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับ กสทช. ในการจัดสรรช่องทีวีที่จะใช้เป็นทีวีเพื่อการศึกษา

ช่องทางต่อมา เรียกว่า On Demand คือ “การเรียนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม” โดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) สำหรับชั้นอนุบาลถึงชั้นม.3

ช่องทางสุดท้าย เรียกว่า Online คือ “การเรียนแบบออนไลน์” สำหรับนักเรียนชั้นม.4-6 เป็นการเรียนแบบสองทาง ครูสามารถสื่อสารกับนักเรียนได้

ซึ่งจากการสำรวจพบว่านักเรียนชั้นม.ปลายกว่า 90% มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการทดลองการเรียนการสอนทางไกล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายนนี้

โดยในภาพรวมจะมีแพลตฟอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บน แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือที่เรียกว่า DEEP หรือชื่อเต็ม คือ Digital Education Excellence Platform

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ หรือที่เรียกว่า DEEP หรือชื่อเต็ม คือ
Digital Education Excellence Platform

ที่มา: http://deep.go.th/

โดย มี 2 แพลตฟอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คือ

ที่มา: http://deep.go.th/
ที่มา: http://deep.go.th/

Microsoft Teams ภาคการศึกษา

Microsoft Teams is replacing Skype for business ...
 (Moderate)
ที่มา : https://sway.office.com/PeswjXNH5Hzc5zIu

_
_

คำถามแล้วครูจะมีแผนกลยุทธ์ในการสอนออนไลน์อย่างไร ?

ลองดูจากการสอนจากตัวอย่างนี้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการสอนครับ

_
_

การออกแบบการลื่นไหลของกิจกรรมการสอนออนไลน์

_
_

Assignment Flow in Online learning

ในขั้นตอนการสอนออนไลน์มีแนวทาง 3 ขั้นตอนดังนี้ครับ

  • ผู้สอน สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ แนบสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ใบความรู้  หรือกำหนดใบงานให้ผู้เรียนทำตามวลาที่กำหนด
  • ผู้เรียน เริ่มศึกษาสื่อการเรียนรู้ ใบความรู้  ทำกิจกรรมตามใบงาน ส่งคืนตามเวลาที่ผู้สอนกำหนดเพื่อให้ผู้สอนตรวจ และให้คะแนนต่อไป

_
_

  • ผู้เรียน เริ่มศึกษาสื่อการเรียนรู้ ใบความรู้  ทำกิจกรรมตามใบงาน ส่งคืนตามเวลาที่ผู้สอนกำหนดเพื่อให้ผู้สอนตรวจ และให้คะแนนต่อไป
  • ผู้สอน ตรวจให้คะแนนใบงานหรือแบบฝึกหัด พร้อมส่งผลการตรวจงาน หรือเฉลยคืนผู้เรียน 

_
_

  • ผู้สอน ตรวจให้คะแนนใบงานหรือแบบฝึกหัด พร้อมส่งผลการตรวจงาน หรือเฉลยคืนผู้เรียน 
  • ผู้เรียน ได้รับทราบคะแนน และสามารถทำการตรวจสอบผลการตรวจงานจากผู้สอน

_
_

ตัวอย่างการนำไปใช้สอนกับ Google Classroom

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วย  Google Classroom

_
_

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ด้วย Google Classroom

1. ครูสร้างและออกแบบเนื้อหา

2. ครูสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แจกจ่ายใบความรู้ หรืออธิบายเนื้อหา

3. นักเรียนศึกษาเพื่อสะสมความรู้ และสร้างชิ้นงาน

4. นักเรียนเรียนรู้ แก้ไขชิ้นงาน และส่งชิ้นงาน

5. ครูทำการตรวจชิ้นงาน ให้ข้อแสนอแนะ และส่งผลการตรวจพร้อมคะแนน

6. ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์สามารถนำมาเก็บใน e-Portfolio ทั้งในแบบส่วนตัว หรือสาธารณะ

นี่คือตัวอย่างขั้นตอนในบางส่วนที่สามารถออกแบบการสอนออนไลน์ และนำไปใช้ได้จริงลองนำไปปรับใช้สอนกันดูครับ

ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!