fbpx

สรุปการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

 การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 โดย ดร. กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019


01 ON-SITE เรียนที่โรงเรียนในพื้นที่ปลอดภัยภายใต้เงื่อนไข ศบค. จังหวัด

02 ON-AIR เรียนที่บ้าน
1) ระดับชั้น อนุบาล -มัยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สื่อของ DLTVc
2) ระดับขั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 ใช้สื่อของ สพฐ.

ทางเลือกที่ 2 ON-AIR: เรียนที่บ้าน
การรับชมของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ผ่านซ่องทาง ดังนี้

 1. ระบบดาวเทียม (Satellite) KU Band C Band
 2. ระบบดิจิทัลที่วี (Digital TV) Smart TV TV + กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
 3. ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) กล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
 4. ระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต จาก IPTV และ Application Smartphone + Tablet
  Computer Notebook + PC OBEC

03 ONLINE เรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชัน
1) DLTV- www.dltv.ac.th
ㆍ อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
2) DEEP (Digital Education Excellence Platform) – www.deep.go.th
ㆍ มัชยมศึกษาปีที่ 1 – 6
อยู่ระหว่างการอบรมให้กับครูระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 – 6

_
_

บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน

การเตรียมความพร้อมของผู้อำนวยการโรงเรียน

1. สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการรับชมของนักเรียนและผู้ปกครอง ด้านอุปกรณ์และคลื่นสัญญาณ

2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่ จัดกลุ่มความพร้อมของการเข้าถึงเป็น 3 กลุ่ม

 • กลุ่มที่มีความพร้อม 100%
 • กลุ่มมีความพร้อมปานกลาง หรือ 50%
 • กลุ่มที่มีความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม

3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง พร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม

4. สำรวจความพร้อมของผู้ปกครองด้านเวลา

5. จัดกลุ่มความพร้อมของอุปกรณ์เป็น 3 กลุ่ม

 • กลุ่มที่มีความพร้อม 100%
 • กลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง หรือ 50%
 • กลุ่มที่มีความพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกคองที่มีความพร้อมปานกลางพร้อมน้อยหรือไม่มีความพร้อม

7. จัตระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและวลา ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง

8. จัดประชุมขี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ด้วยวิธีการที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนของ ศบค. จังหวัด

9. มอบหมายครูและบุคลากรทางกาศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

_
_

การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย

การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การศึกษานอกระบุบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

_
_

การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย

ภารกิจประจำวันของผู้อำนวยการโรงเรียน

 • 07.30-09.00 น. ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของ ครู
 • 09.30-16.00 น.
  • อำนวยความสะดวก สนับสนุน การปฏิบัติงานของครู และการเรียนของนักเรียน
  • ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา (ถ้มี)
  • ปฏิบัติงานอื่นตามความเหมาะสม
 • 16.00 – 16.45 น. รับรายงานการปฏิบัติงานของครูและร่วมกันสรุปผล

_
_

ภารกิจรายสัปดาห์ของผู้อานวยการโรงเรียน

โรงเรียนประมวลผลและสรุปผลการปฏิบัติงานต่อ สพป./สพม. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือโดยทันที กรณีมีปัญหาหรือมีเหตุฉุกเฉิน

การเตรียมความพร้อมของครู

การเตรียมความพร้อมของครู

 • ศึกษาแนวทางการเรียนการสอนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
 • จัดทำใบงาน แบบฝึกหัดตามจุดนั้นในสาระการเรียนรู้
 • สร้างความเข้าใจ ข้อตกลง กับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน
 • นัดหมายวันเวลาการพบปะนักเรียน

ภาระกิจประจำวันของครู

ภาระกิจประจำวันของครู

 • 07.00-08.30 น. ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน (ผู้ปกครอง)
 • 07.00-08.30 น. ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน (ผู้ปกครอง)
 • 08.-30-13.30 น. (14.30) จัดการเรียนการสอน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • 14.30-16.00 น. ทบทวนการเรียนร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • 16.00-16.45 น. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน

การพบปะนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

การพบปะนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 1. มอบหน้าที่ความรับผิดชอบของครูในการพบปะนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 2. จัดระบบพบปะในมิติด้านวันเวลา สถานที่ และวิธีการ
 3. พบปะ นำใบงาน แบบฝึกหัดและสื่อการเรียน (ถ้ามี)
 4. ไปส่งให้นักเรียน และนำแบบฝึกหัด ใบงานมาตรวจ

เพื่อนร่วมทาง (Partnership) ผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV
จำนวนโดยประมาณ 14,650 โรงเรียน

กิจกรรมรายสัปดาห์

กิจกรรมรายสัปดาห์

 • เตรียมสื่อการเรียนเพื่อส่งมอบให้นักเรียน
 • ออกพบปะนักเรียน (อนุบาล1 – ประถมศึกษาปีที่ 6)
 • ตรวจแบบฝึกหัด ใบงานของนักเรียน พร้อมการให้คำแนะนำ

ที่มา: ชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=nTwiISAWRZE&feature=emb_logo

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: Content is protected !!