สรุปการบรรยายวีดิทัศน์แนะนำการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) วีดิทัศน์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางไกล สำหรับระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วีดิทัศน์แนะนำการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) วีดิทัศน์ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

_
_

ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับขั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3

ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับขั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3

 • 07.00 – 08.30 น. รายงานตัวก่อนเข้าเรียน ทางโทรศัพท์ Line อื่นๆ
 • 08.40 – 09.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
 • 09.00 – 09.30 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 • 09.30 – 10.10 น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
 • 10.10 – 10.15 น. พัก
 • 10.15 – 11.00 น. กิจกรรมเล่นตามมุม

p
0

ตารางกิจกรรมประจําวัน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -30
0

ตารางเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ตารางเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 • 07.00 – 08.30 น. รายงานตัวก่อนเข้าเรียน ทาง โทรศัพท์ Line อื่นๆ
 • 08.30 – 11.30 น. เรียนรายวิชาตามตารางสอน
 • 11.30 – 12.30 น. พักรับประทานอาหาร
 • 12.30 – 13.30 น. เรียนรายวิชาตามตารางสอน
 • 13.30 – 15.30 น. นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ร่วมกันสรุปการจัดการเรียนการสอน ตามช่องทางที่ได้นัดหมาย

ยกเว้นใน 1 อาทิตย์มี 1 วันที่เรียนถึงเวลา 14.30 น.

0
0

ตารางเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

0
0

ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ที่มา: ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

Comments

comments

ติดต่อ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด
error: !! ขออภัยด้วยครับ!! เว็บไซต์นี้ป้องกันการคัดลอกข้อมูลครับ ^__^ ** หากต้องการข้อมุลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ musicmankob@gmail.com ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ครับ